search menu
bookmark
person

Forældres udlejning til datter – TfS.2002.967H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 496/2001. Refereret af andre i TfS.2002.967H.

Oprindeligt kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2019

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret sat med 5 dommere
Dissens: Ingen
Tema: Fikseret lejeindtægt ved udleje af lejlighed til nærtstående

Fakta:
To søstre havde udlejet en lejlighed til den enes datter for 3.200 kr. om måneden. Spørgsmålet i sagen var, om søstrene, skulle beskattes af en indtægt svarende til markedslejen (fikseret markedsleje). Markedslejen lå på 4.500 kr. om måneden og dermed væsentligt over den aftalte leje mellem søstrene og datteren.

Højesteret fandt, at der i SL § 4, litra b er hjemmel til at beskatte udlejere af en fikseret markedsleje, når ejendommen udlejes til en slægtning eller anden nærtstående. Dermed skulle moderen, til hvis datter lejligheden var udlejet, beskattes af hendes halvdel af den fikserede leje. 

Eksamensrelevans:
Spørgsmålet om beskatning af fikseret indkomst opstår i situationer, hvor to interesseforbundne parter har aftalt et vederlag for en ydelse, der afviger fra et markedsbestemt vederlag, dvs. hvad to uafhængige parter ville have aftalt.

Skatten beregnes i disse tilfælde ikke på grundlag af de faktisk aftalte beløb (i nærværende sag lejen) men på grundlag af et beløb, som fastsættes ud fra markedsværdien af den pågældende ydelse.  

Med denne afgørelse statuerede Højesteret, at der i SL § 4, litra b, er hjemmel til at beskatte udlejeren af beboelseslokaler af en fikseret markedsleje, når udlejningen sker til nærtstående, og udlejningen ikke er på markedsvilkår.

Højesteret lægger i afgørelsen vægt på, at forskelsbeløbet mellem aftalte husleje og markedslejen ikke er uvæsentlig og udtaler yderligere, at det forhold, at den anden søster (mosteren) ikke var blevet beskattet af en fikseret lejeindtægt, ikke tillægges betydning ved vurderingen af, om moderen skal beskattes af en fikseret lejeindtægt. 

Højesteret har også fastslået, at udlejning af erhvervslokaler til nærtstående kan omfattes af bestemmelsen i SL § 4, litra b, se SKM2007.438.HR.

Udover udlejning af beboelses- og erhvervslokaler ses der dog ikke i lovgivningen at være udtrykkelig hjemmel til at beskatte andre typer af fikserede indtægter, selvom der sagtens i andre situationer kan være tale om, at der ud fra driftsøkonomiske vurderinger burde have været optjent en højere indtægt. Se hertil TfS 1998, 199, hvor Højesteret fastslog, at der ikke i SL § 4 var hjemmel til at beskatte en långiver af en fikseret rente svarende til markedsrenten. I denne sag havde en hovedaktionær ydet et rentefrit lån til et selskab, han ejede 100%.

Til Eksamen

I TfS 2002, 967 fastslog Højesteret, at der i SL § 4, litra b, er hjemmel til at beskatte udlejeren af beboelseslokaler af en fikseret markedsleje, når udlejningen sker til nærtstående, og udlejningen ikke er på markedsvilkår.