search menu
bookmark
person

Fodboldselskabet – U 1998.1137 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 288/1995. Refereret af andre i U 1998.1137 H.

Oprindeligt kommenteret af

Niklas Dybro Jensen Niklas Dybro Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2017

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Ledelsens erstatningsansvar, erstatningens fordeling.

Fakta:

Dommen omhandlede et aktieselskab, som drev en professionel fodboldklub. Klubbens bestyrelse bestod af fem bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskabet for 1988 var blevet fremlagt på et bestyrelsesmøde i marts 1989. Årsregnskabet viste, at egenkapitalen var tabt, samt at der havde været et underskud på 350.000 kr.

På et nyt bestyrelsesmøde den 4. april 1989 blev der forelagt et budget, på baggrund af hvilket bestyrelsen måtte have indset, at videreførelse af selskabet ikke var mulig.

Bestyrelsen blev herefter idømt at være erstatningsansvarlig for differencen mellem selskabets negative egenkapital på konkurstidspunktet i forhold til egenkapitalen på bestyrelsesmødet den 4. april 1989.

Da et af bestyrelsesmedlemmerne havde en ansvarsforsikring, skulle denne bære det endelige tab.

Eksamensrelevans:

Dommen illustrerer, at det i opgaver om bestyrelsens erstatningsansvar i forbindelse med konkurs er afgørende at finde håbløshedstidspunktet.

Bestyrelsens primære opgaver er fastsat i selskabslovens § 115 (om bestyrelsens opgaver), § 119 (om kapitaltab), § 130 (om pligten til at udarbejde en forretningsorden) samt § 179, stk. 2 (om forsvarlighed ved kapitalafgang). Ved tilsidesættelse af bestyrelsens pligter risikerer bestyrelsen at ifalde personligt erstatningsansvar efter selskabslovens § 361. Der kan imidlertid ikke sættes lighedstegn mellem en overtrædelse af en af disse pligter og erstatningsansvar.

Et krav, før erstatning kan tildeles, er som udgangspunkt, at bestyrelsen skal have handlet ansvarspådragende efter dansk rets almindelige regler (culpa-bedømmelse). Når der er tale om bestyrelsesmedlemmer, er simpel uagtsomhed tilstrækkeligt. Det er vigtigt at bemærke, at der tildeles ledelsen et vist forretningsmæssigt skøn. Ledelsen vil således ikke ifalde ansvar, såfremt en forretningsmæssig disposition medfører et tab. Dette princip kaldes populært "The Business Judgement Rule". For mere om denne regel henvises til Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 2, side 670.

På et tidspunkt vil bestyrelsen imidlertid nå til et punkt, hvor bestyrelsen bør indse, at forsvarlig videreførelse af driften ikke er mulig. Dette tidspunkt kaldes "håbløshedstidspunktet". Hvis bestyrelsen ved indtræden af håbløshedstidspunktet således ikke foretager de fornødne skridt til indstilling af driften, vil den blive personligt ansvarlig for det tab, som indtræder efter håbløshedstidspunktet.

I senere litteratur er det ligeledes, med udgangspunkt i UfR 2015.2075 H, anført, at det afgørende er, om ledelsen burde have indstillet eller tilpasset virksomheden. Kan der således reddes flere aktiver ved en tilpasning frem for en indstilling, accepteres dette. For mere herom, samt om håbløshedstidspunktet generelt, henvises til Werlauff: Selskabsret, side 644 ff.

Dommen illustrerer endvidere, at såfremt et bestyrelsesmedlem har en ansvarsforsikring, skal denne bære det endelige tab, jf. erstatningsansvarslovens § 25, stk. 2, 2. pkt.

Til Eksamen

Til eksamen:

Dommen kan bruges i en eksamensopgave, hvor selskabet er gået konkurs, og der er spørgsmål om erstatningsansvar.

Til eksamen skal der først redegøres for bestyrelsens ansvarsområder (selskabslovens §§ 115, 119, 130 samt 179, stk. 2) samt muligheden for gøre bestyrelsen erstatningspligtig for tab påført selskabet efter selskabslovens § 361.

Dernæst skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt håbløshedstidspunktet er nået. Bestyrelsens enkelte opgaver samt Business Jjudgement Rule kan med fordel inddrages i diskussionen.

Hvis håbløshedstidspunktet er nået, og erstatningsbetingelserne opfyldt, skal bestyrelsen svare erstatning svarende til tabet, der er indtrådt efter håbløshedstidspunktets indtræden.

Hvis et af bestyrelsesmedlemmerne har en ansvarsforsikring, skal denne bære det endelige tab, jf. erstatningsansvarslovens § 25, stk. 2, 2. pkt.