search menu
bookmark
person

Fodboldklubbens transferindtægter – SKM.2010.553H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 352/2008. Refereret af andre i SKM.2010.553H.

Oprindeligt kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2019

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret sat med 5 dommere
Dissens: Ingen
Tema: sondringen mellem driftsindtægter og formueindtægter

Fakta:
Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en fodboldklubs transferindtægt fra salg af fodboldspillere skulle kvalificeres som en skattefri formueindtægt fra salg af ejendele efter SL § 5, litra a, eller som en skattepligtig driftsindtægt efter SL § 4, selvom klubben ikke drev næring med køb og salg af spillere.

Højesteret fandt, at fodboldklubbens transferindtægt var en sædvanlig løbende driftsindtægt, der var skattepligtig efter SL § 4.

Eksamensrelevans:
Efter SL § 4 er udgangspunktet, at alle årsindtægter er skattepligtige.

Dette udgangspunkt modificeres dog af § 5, litra a, om fortjeneste ved realisation af formuegenstande. Gevinst ved afståelse af såvel private genstande som formuegenstande omfattet af SL § 5, litra a, anvendt som led i og til erhvervsmæssig virksomhed, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, medmindre aktiverne afstås som led i den skattepligtige næring.

Det er derfor relevant at fastlægge, om en indtægt er en driftsindtægt eller en formueindtægt, da det har helt grundlæggende betydning for beskatningen.

I nærværende sag fandt Højesteret, at en transferindtægt må anses for en kompensation til klubben for at opgive sine rettigheder i henhold til en ansættelseskontrakt til fordel for en anden (den købende) klub. Til- og afgang af spillere samt de dermed forbundne transferindtægter og –udgifter må således anses for at indgå som en sædvanlig del af fodboldklubbens driftsaktivitet med henblik på at optimere de sportslige og økonomiske resultater.

Til Eksamen

Som udgangspunkt er alle årsindtægter skattepligtige, jf. SL § 4. SL § 5, litra a bestemmer dog, at formueindtægter, der hidrører fra salg af ejendele, er skattefri. Det er derfor vigtigt at sondre mellem driftsindtægter og formueindtægter, da det har afgørende betydning for beskatningen. I SKM2010.553.HR fastslog Højesteret i den forbindelse, at de transfersummer, som en fodboldklub modtager i forbindelse med, at en spiller sælges til en anden klub, ikke udgør en formueindtægt, men er en almindelig løbende driftsindtægt, idet til- og afgang af spillere må anses for en almindelig driftsaktivitet med henblik på at optimere de sportslige og økonomiske resultater. Transferindtægter i en professionel fodboldklub må derfor kvalificeres som driftsindtægter, der beskattes efter SL § 4, uanset at klubben ikke drev næring med køb og salg af spillere.