search menu
bookmark
person

Feta-ost – U 1984.536 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 388/1981. Refereret af andre i U 1984.536 H.

Oprindeligt kommenteret af

Anne-Marie Rosman Nielsen Anne-Marie Rosman Nielsen

i 2017

Verificeret af advokat

Lise Aaby Nielsen Lise Aaby Nielsen

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af Højesteret.

 

Dissens: Ingen.

 

Tema: Mangler ved løsøre, tidspunktet for mangelsbedømmelsen, bevisbyrde

 

Fakta: Kingdom Products ("KP") havde i 1978 indgået aftale med Sønderskov Mejeri ("SM") om køb af 1200 dåser dansk fetaost af god eksportkvalitet til levering den 17. maj. Osten blev på datoen hentet med kølevogn af et transportfirma og samme dag lastet på et køleskib, som skulle sejle osten videre til en kunde af KP i Dubai. Efter ostens ankomst i Dubai reklamerede KP's kunde dog til KP, idet ca. halvdelen af dåserne med fetaost bulede ud.

 

KP gjorde gældende, at osten var mangelfuld inden levering til transportfirmaet, da udbulingen måtte skyldes gæring opstået som følge af dårlig lagring. SM mente imidlertid, at manglerne ved osten var opstået grundet ukorrekt opbevaring under transporten.

 

En ostekonsulent havde tidligere i sagen udtalt, at udbulingen skyldtes gæring som følge af højt bakterieindhold i osten eller brintudvikling grundet rustdannelse i dåserne. Til brug for Højesteret havde to foreninger fra ostebranchen dog i en fælles erklæring udtalt, at udbulingen ligeså vel kan skyldes for høje temperaturer under transport og omladning. Med disse yderligere udtalelser, anså Højesteret det derfor ikke for godtgjort, at osten ved levering den 17. maj var behæftet med en mangel.

 

Eksamensrelevans: Afgørelsen af om en salgsgenstand er mangelfuld skal træffes ud fra salgsgenstandens tilstand på tidspunktet for risikoens overgang, jf. Købeloven ("KBL") § 44. Køberen har som udgangspunkt bevisbyrden for, at manglen forelå på tidspunktet for risikoens overgang, men i transportkøb er det dog som udgangspunkt sælgeren, der har bevisbyrden for, at manglen ikke forelå ved afsendelsen, jf. Gomard, Bernhard, Obligationsret 1. del, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, side 177.

 

I sagen mente køberen (KP), at manglen havde foreligget på tidspunktet for risikoens overgang, idet en osteekspert tidligere i sagen havde udtalt, at bulerne i osten skyldtes højt bakterieindhold eller brintudvikling pga. rustdannelse i dåserne. Sælgeren (MS) mente imidlertid, at manglerne ligeså godt kunne være opstået under transporten eller senere som følge af for varme temperaturer, hvilket en fælles erklæring til brug for Højesteret understøttede.

 

Højesteret fandt, at det ikke kunne udelukkes, at manglerne ved osten var opstået efter levering (og derved efter risikoens overgang) som følge af for høje temperaturer under transporten, hvorfor det ikke kunne anses for godtgjort, at sælgeren var ansvarlig for manglerne. I sagen fulgte Højesteret således ikke udgangspunktet i transportkøb om, at sælgeren har bevisbyrden for, at salgsgenstanden ikke var mangelfuld ved afsendelsen, idet manglerne i sagen meget vel kunne have opstået efterfølgende under transporten til Dubai.

Til Eksamen

Til eksamen

U.1984.536.H illustrerer i overensstemmelse med KBL § 44, at sælgeren alene er ansvarlig for mangler ved salgsgenstanden, som forelå på tidspunktet for risikoens overgang. I transportkøb har sælgeren som udgangspunkt bevisbyrden for, at salgsgenstanden ikke led af en mangel ved risikoens overgang, men dommen fastslår, at dette ikke er tilfældet, såfremt manglen meget vel kan være opstået efterfølgende.