search menu
bookmark
person

Faldet fra hemsen – U.1989.605Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i 6. afd. sag 392/1987. Refereret af andre i U.1989.605Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Brkic Stefan Brkic

i 2019

Verificeret af advokat

Stefan Brkic Stefan Brkic

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret
Dissens: Ingen
Tema: Ansvar for indretning af fast ejendom, børn, accept af risiko 

Fakta

Under en privat fest hos B faldt den 14-årige A ned fra en hems og pådrog sig alvorlige, varige skader. A krævede følgelig erstatning fra B’s forsikringsselskab for helbredelsesudgifterne, svie og smerte, varigt mén samt erhvervsevnetab med den begrundelse, at hemsen var uforsvarligt indrettet. Det blev endvidere fremført, at moderen til B - navnlig under hensyn til festdeltagernes unge alder og spirituspåvirkethed - havde forsømt at føre et tilstrækkeligt effektivt tilsyn med gæsterne under festen. Landsretten udtalte, at den kun 1,66 meter dybe hems, uden reel afskærmning og med adgang ad en løs stige var uforsvarligt indrettet og dermed ansvarspådragende. Husejernes forbud mod at bevæge sig op på hemsen kunne som følge heraf hverken fritage dem helt eller delvist fra erstatningsansvaret. Det fandtes imidlertid, at A havde accepteret risikoen for at komme til skade, idet A burde have indset, at det kunne være forbundet med risiko at gå op på hemsen, som skulle benyttes med forsigtighed. Med den begrundelse blev erstatningen nedsat skønsmæssigt med halvdelen. 

Eksamensrelevans

Indretning af fast ejendom ctr. accept af risiko

Til trods for at dommen er konkret begrundet, behandler den en interessant erstatningsretlig problemstilling om forholdet mellem den ansvarspådragendes adfærd over for den skadelidtes accept af risiko. På den ene side påhviler der indehavere af fast ejendom en almindeligt pligt til at indrette og vedligeholde fast ejendom på en sådan måde, så andre som følge af ejendommens tilstand ikke påføres skade. På den anden side kan skadelidte i visse tilfælde ved sin adfærd anses for at have accepteret risikoen for at komme til skade, hvilket kan føre til, at den pågældendes ret til erstatning nedsættes eller bortfalder. I nærværende sag fandt retten, at indehaverne af den faste ejendom havde handlet ansvarspådragende ved at forsømme deres pligt til at indrette ejendommen forsvarligt, men at skadelidte på den anden side burde have indset, at det kunne være forbundet med risiko at bevæge sig op på hemsen, som krævede en vis forsigtighed. Retten giver imidlertid ikke en nærmere begrundelse for, hvorfor skadelidte burde have indset risikoen for skade ved at bevæge sig op på hemsen, som må antages at være bygget til en sådan anvendelse af andre personer med gang på ejendommen. Det gøres således ikke klart i dommen, hvorledes afvejningen af skadevolders ansvarspådragende indretning over for skadelidtes accept af risiko er foretaget. 

Skadevoldende og skadelidte børn

Det bemærkes endvidere, at det ved erstatningsudmålingen kan spille en rolle, om skadevolder eller skadelidte er et barn under 15 år. For så vidt angår skadevolders ansvar kan erstatningen nedsættes eller bortfalde efter EAL § 24 a, såfremt det findes billigt under hensyn til barnets manglende udvikling, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt. Tilsvarende kan vurderingen af skadelidtes egen skyld eller accept af risiko lempes, såfremt den pågældende er et barn, jf. analog anvendelse af EAL § 24 a. I nærværende sag var den skadelidte et barn, som rettede sit erstatningskrav mod et forsikringsselskab, hvilket i praksis typisk vil føre til, at forsikringsselskabet ender med at bære tabet. Ansvaret vil i sådanne tilfælde i almindelighed ikke lempes ud fra betragtninger om accept af risiko eller egen skyld hos skadelidte, idet hensynet til den skadevoldende parts evne til at bære tabet ikke kommer i betragtning, når der er dækning for skaden gennem en forsikring. Det forekommer derfor bemærkelsesværdigt, at retten i nærværende sag alligevel nedsatte erstatningen skønsmæssigt med halvdelen, når der var forsikringsdækning for skaden. Dette må ses som et udtryk for, at retten fandt skadelidtes accept af risiko som værende meget markant. 

Til Eksamen

Til trods for at dommen er konkret begrundet og retten ikke giver en fyldestgørende begrundelse for den foretagne afvejning og endelige skyldfordeling mellem skadevolder og skadelide, illustrerer den ganske udmærket, hvordan retten inddrager samtlige faktiske omstændigheder i sin afvejning. Retten vurderede i nærværende sag, at den indretning af hemsen var uforsvarlig og ansvarspådragende, men at skadelidte på den anden side ved sin uforsigtige benyttelse havde accepteret risikoen for skade, og følgelig selv måtte bære halvdelen af tabet.