search menu
bookmark
person

Dommerens anskaffelse af UfR – TfS.1986.176Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i sag 300/1984. Refereret af andre i TfS.1986.176Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Lise Winther Jensen Lise Winther Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret
Dissens: Ingen
Tema: Fradrag for anskaffelse af faglitteratur - lønmodtager

Fakta:
En dommer ønskede at fradrage sine udgifter til anskaffelse af faglitteratur i form af blandt andet abonnement til Ugeskrift for Retsvæsen og juridiske bogværker. Det indkøbte materiale var i forvejen at finde på rettens bibliotek, men de anskaffede værker skulle benyttes til at udføre arbejde i dommerens private hjem, da det ikke var muligt at tage bibliotekets eksemplarer væk fra arbejdspladsen. Landsretten anerkende fradrag for udgifterne.

Eksamensrelevans:
Efter praksis er udgifter til faglige tidsskrifter mv., der er nødvendige for arbejdets udførelse, som udgangspunkt fradragsberettigede som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Ifølge ligningslovens § 9, stk. 1, kan lønmodtagere fradrage udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde i det omfang, udgifterne overstiger et vist grundbeløb (2015-niveau er 5.700 kr.)

I sagen var det skattemyndighedernes opfattelse, at indkøb af litteraturen ikke var nødvendig for udførelse af dommerens arbejde, idet dommeren allerede havde tilsvarende litteratur til rådighed gennem rettens bibliotek. Følgelig anså skattemyndighederne ikke udgifterne til indkøb af faglitteraturen som nødvendige for udførslen af dommerens arbejde.

Østre Landsret fandt, at dommeren havde anskaffet faglitteraturen til brug for sit indtægtsgivende arbejde, der ubestridt i et vist omfang skulle udføres i hans hjem, og derfor blev udgifterne anset for at være afholdt i forbindelse med hans indtægtsgivende arbejde. Han var således berettiget til at fradrage udgifterne i sin skattepligtige indkomst i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. ligningslovens § 9, stk. 1.

Se til sammenligning TfS 1984, 549 H, hvor en advokat fik delvist fradrag for anskaffelse af faglitteratur.

Se desuden Juridisk Vejledning, afsnit C.A.4.3.1.4 om udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur.

Til Eksamen

I TfS 1986, 176 Ø fandt landsretten, at en konstitueret dommer var berettiget til at fradrage sine udgifter til anskaffelse af faglitteratur som en driftsomkostning på trods af, at han havde adgang til tilsvarende litteratur gennem rettens bibliotek. Fradragsretten herfor skyldtes, at det var nødvendigt for ham at have adgang til litteraturen, når han arbejdede fra sit private hjem.