search menu
bookmark
person

Diskotek Tordenskjold – TfS.1985.669V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag B 2250/1984. Refereret af andre i TfS.1985.669V.

Oprindeligt kommenteret af

Lise Winther Jensen Lise Winther Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Vestre Landsret
Dissens: Ingen
Tema: Driftsomkostninger - etableringsomkostninger

Fakta:
Diskotek ”Tordenskjold” beliggende i Jomfru Ane Gade i Aalborg henvendte sig som det eneste diskotek i Aalborg til ”den voksne ungdom”. Det kom ejerne for øre, at et københavnsk diskotek med samme målgruppe havde købt en ejendom i Bispensgade i Aalborg med det formål at drive diskoteksvirksomhed der. Ejerne af ”Tordenskjold” lejede sig derfor ind i lokaler i nærheden for at skræmme den nye konkurrerende virksomhed væk. I den forbindelse blev der afholdt udgifter til arkitekt, der udarbejdede skitser til det nye diskotek. Ejerne af det københavnske diskotek fik imidlertid kendskab hertil og besluttede ikke at åbne et diskotek i Aalborg alligevel. Derfor aflyste ”Tordenskjold” også planerne om det nye diskotek, da der ikke længere var nogen trussel om konkurrence. Ejerne af ”Tordenskjold” ønskede fradrag for arkitektudgifterne som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, men det fik de ikke.

Eksamensrelevans:
Ifølge statsskattelovens § 6 kan man ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage driftsomkostninger, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. I modsætning hertil er det ikke muligt at opnå fradrag for rene formueomkostninger, der relaterer sig til indkomstkilden. Det gælder eksempelvis etableringsomkostninger og omkostninger til brug for udvidelse af virksomhed.

Spørgsmålet i dommen var, om udgifterne afholdt af Tordenskjold til arkitekter var et led i sikring af Tordenskjolds indkomst og dermed en driftsomkostning, eller om disse udgifter skulle karakteriseres som en ikke-fradragsberettiget omkostning til udvidelse af Tordenskjolds eksisterende virksomhed.

Til støtte for, at der var tale om en fradragsberettiget driftsomkostning gjorde Tordenskjold gældende, at etableringen af Tordenskjolds nye diskotek ikke var reel, da formålet var at skræmme konkurrenten væk, hvilket lykkedes. Landsretten fandt imidlertid, at Tordenskjold reelt havde til hensigt at drive diskotek på det nye sted, hvis det københavnske diskotek ville blive etableret. Der var derfor tale om omkostninger til udvidelse af virksomheden, idet udgifterne fandtes at være afholdt til sikring af indtægtskilden i en ubestemt længere årrække. Det fandtes uden betydning, at det viste sig unødvendigt at afholde yderligere udgifter. Arkitektudgifterne kunne derfor ikke fradrages i den skattepligtige indkomst.

Til Eksamen

I TfS 1985, 669 V fandt Vestre Landsret, at arkitektudgifter afholdt i forbindelse med en mulig udvidelse af diskotekvirksomhed ikke var fradragsberettigede på trods af, at udgifterne var anvendt med det formål, at en konkurrerende virksomhed ikke skulle etablere sig i geografisk nærhed af skatteyderens diskotekvirksomhed. Udgifterne kunne ikke anses som en fradragsberettiget driftsomkostning efter statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a, da udgiften fandtes at være afholdt til sikring af indtægtskilden i en ubestemt længere årrække.