search menu
bookmark
person

Disjockys på Hr. Nielsen – TfS.1999.377H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 174/1996. Refereret af andre i TfS.1999.377H.

Oprindeligt kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2019

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret sat med 5 dommere
Dissens: Ingen
Tema: Sondringen mellem ansættelse i personligt tjenesteforhold (lønmodtager) og selvstændig erhvervsdrivende i relation til pligten til indeholdelse af A-skat.

Fakta:
4 discjockeyer arbejdede for en række restauratører, og spørgsmålet i sagen var, om restauratørerne var forpligtet til at indeholde kildeskat efter kildeskatteloven § 46. Højesteret fandt, at idet discjockeyerne løbende skulle levere deres arbejdsydelser, at discjockeyerne havde faste mødetider, at der var udarbejdet vagtplaner for de enkelte discjockeyer, og at discjockeyerne fik en fast timeløn uafhængig af omsætningen, måtte vederlaget anses for ydet for personligt arbejde i tjenesteforhold. Restauratørerne skulle derfor have indeholdt A-skat ved udbetalingen af vederlaget.

Eksamensrelevans:
Dommen illustrerer afgrænsningen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere. Sondringen er vigtig, da den blandt andet har betydning for arbejdsgiverens pligt til at indeholde A-skat ved udbetaling af vederlaget. Når det skal vurderes, om der er tale om et lønmodtagerforhold, må det blandt andet undersøges, om der bliver udøvet instruktionsbeføjelser over den ansatte, eller om denne selv har frihed til at bestemme over arbejdsindsatsen.

I den konkrete sag, blev der af både landsretten og Højesteret lagt vægt på, at der var tale om en løbende pligt til at levere en ydelse, som var integreret i restaurationernes generelle ydelsesudbud, og som dermed indgik i virksomhedernes normale struktur. Discjockeyerne havde faste mødetider og blev aflønnet uafhængigt af omsætningen, og der var således tale om et personligt tjenesteforhold.


Se også TfS 1996, 449.

 

Til Eksamen

Efter kildeskattelovens § 46, skal arbejdsgiveren indeholde A-skat ved udbetaling af løn til en lønmodtager i et personligt tjenesteforhold. Når det skal vurderes, om der er tale om tjenesteforhold, indgår det som et betydeligt moment, om arbejdsgiver har instruktionsbeføjelser over lønmodtageren. Videre kan det blandt andet tillægges betydning, om arbejdstagerens ydelse indgår som en integreret del af arbejdsgivers virksomhed, om der er faste mødetider, og om der sker aflønning uafhængigt af omsætningen, jf. TfS 1999, 377.