search menu
bookmark
person

Det pantsatte landbrug – U.1960.668V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag 1750/1959. Refereret af andre i U.1960.668V.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2019

Verificeret af advokat

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2019

Resumé

Dommen er afsagt i Vestre Landsret

Dissens:  Ingen

Fakta: En landmand, der købte et stykke jord, havde udstedt et pantebrev til sælgeren som berigtigelsen af en del af købesummen. Det pågældende stykke jord fremstod uden bebyggelse, men blev antaget som varigt indrettet med kornavl for øje, hvorfor landmandens maskiner, der blev brugt til driften, var omfattet af panthaverens pantebrev i medfør af tinglysningslovens § 37. Dette gjalt også, selvom maskinerne blev anvendt på et tilstødende areal, som var forpagtet.

Eksamensrelevans: Nærværende dom har selvsagt eksamensrelevans i flere henseender. Først og fremmest statuerer dommen, at en ejendom godt kan være omfattet af tinglysningslovens § 37, selvom denne ikke er indrettet med bygninger, idet den varige indretning henvender sig til selve ejendommen. Det er antaget i domsafsigelsen, at almindelige landbrugsbygninger ikke var nødvendige for at drive kornavl på de afvandede marker.

Endvidere belyser dommen tilhørsforholdet mellem ejendommen og driften (de indkøbte maskiner). Det udtales, at de pågældende maskiner har en så tilstrækkelig tilknytning til den pantsatte ejendom, at de var omfattet af tinglysningslovens § 37, selvom maskinerne også blev benyttet på det forpagtede areal. Dommen er således yderst illustrerende til belysning af, hvornår en ejendom er varigt indrettet med særlig erhvervsvirksomhed for øje, ligesom den statuerer, at det ikke nødvendigvis er et krav, at der på ejendommen er bygninger. Slutmæssigt vil dommen kunne bruges i en konkret vurdering af tilknytningskravet, idet det udtales, at maskinernes anbringelse på det forpagtede areal ikke influerer på tilknytningskravet til den pantsatte ejendom, og maskinerne således er omfattet af tinglysningslovens § 37.

Til Eksamen

I en eksamenssituation er dommen relevant til vurderingen af, hvilke krav, der er indeholdt i tinglysningslovens § 37. Netop fordi at dommen beskæftiger sig med flere af tinglysningslovens § 37's elementer, er den gavnlig at inddrage til støtte i en juridisk diskussion af, hvad pantet i fast ejendom kan omfatte. Anvendes dommen korrekt, vil dette være med til at bevidne, at den studerende kan manøvrere rundt i den komplicerede vurdering af, hvilke driftsinventar og driftsmateriel, der kan være/er pantsat sammen med ejendommen.

Dommen er altså nyttig til illustration af, hvornår en ejendom er varigt indrettet med særlig erhvervsvirksomhed for øje, ligesom den siger, at det ikke er et krav, at der på ejendommen er bygninger, da det er ejendommen som skal være varigt indrettet til erhvervsvirksomhed. Derudover kan dommen bruges i en konkret situation, hvor der stilles spørgsmål til driftsmateriellets tilknytningskrav, da dommen netop viser, at maskinernes anbringelse på det forpagtede areal ikke forskyder tilknytningskravet til den pantsatte ejendom.