search menu
bookmark
person

Det forkerte kontonummer – U.2005.2292V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag B-0514-05. Refereret af andre i U.2005.2292V.

Oprindeligt kommenteret af

Signe Sabroe Bjernemose Signe Sabroe Bjernemose

i 2017

Verificeret af advokat

Niels Aagaard Pedersen Niels Aagaard Pedersen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Misligholdelse. Misligholdelsesbeføjelser.  

Fakta:

En debitor, D, havde indgået aftale om at låne nogle penge af en kreditor, K. Medio september 2004 sendte K et brev til D, hvoraf det fremgik, at fremtidige afdrag på lånet skulle betales til et i brevet angivet kontonummer. D anmeldte efterfølgende betalingen til Betalingsservice.

Først i slutningen af november opdagede D, at afdraget for november måned ikke var blevet betalt. Afdraget var ikke blevet betalt, fordi K havde opgivet et forkert kontonummer i brevet. D indbetalte således afdraget den 1. december 2004 efter at være blevet klar over fejlen og efter at have fået oplyst det rette kontonummer.

Som følge af den manglende indbetaling i november, gjorde K gældende, at udeblivelsen med betaling af afdraget den 1. november 2004 var en væsentlig misligholdelse fra D’s side, som berettiget K til at ophæve gældsbrevet til fuld indfrielse. D protesterede herimod og fik medhold i landsretten – modsat i fogedretten. Landsretten støttede sin afgørelse på, at det oplyste kontonummer var forkert.

Eksamensrelevans:

Kendelsen vedrører problemstillingen om, hvem der bærer risikoen for en betalingsforsinkelse som er begrundet i kreditors forhold.

Landsretten fastslår, at udeblivelsen med betalingen for november måned ikke er en væsentlig misligholdelse, der kan begrunde ophævelse af gældsbrevet, idet kreditor ubestridt har oplyst det forkerte kontonummer til debitor.

Kendelsen viser således, at et forkert kontonummer er kreditors ansvar og at der ikke foreligger betalingsmisligholdelse i sådanne tilfælde. Dermed vil forsinket betaling begrundet i kreditors misvisende kontooplysninger ikke medføre en ret for kreditor til at ophæve aftalen.

Til Eksamen

I tilfælde hvor kreditor oplyser et forkert kontonummer til debitor, som dermed er forhindret i rettidigt at foretage betaling af sin skyld, vil det være kreditors ansvar. En betalingsforsinkelse af denne type, som er begrundet i kreditors forhold, kan dermed ikke udgøre væsentlig misligholdelse fra debitors side og kreditor vil ikke på den baggrund kunne ophæve aftalen. Dette sås i Vestre Landsrets kendelse af 15. april 2005 (gengivet i U.2005.2292V), hvor en kreditor havde oplyst et forkert kontonummer til debitor i henhold til et gældsbrev. Debitor havde tilmeldt afdragsbetalingen til betalingsservice og opdagede derfor for sent, at betalingen ikke var blevet gennemført fordi kontonummeret var forkert. Kreditor ønskede at ophæve gældsbrevet til fuld indfrielse, men fik ikke medhold heri ved Landsretten.