search menu
bookmark
person

"Deponeret" kan ikke karakteriseres som transport – U 1987.915 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 462/1984. Refereret af andre i U 1987.915 H.

Oprindeligt kommenteret af

Rikke Kanstrup Grav Rikke Kanstrup Grav

i 2017

Verificeret af advokat

Marie Guldberg Marie Guldberg

i 2017

Resumé

Instans og rettens sagsnr.: Højesterets dom i sagen II 462/1984.

Domsnr. (tidsskrift, årstal og sidetal): Refereret af andre i: U.1987.915H.

 

Resume

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Denunciation, gældsbrevslovens § 31.

 

Fakta

A overdragede den 11. juli 1977 ved erklæring deres rettigheder til en fordring mod B til Danske Bank som sikkerhed for hvad A til enhver tid måtte være banken skyldig. Herefter kontaktede Danske Bank, den 22. juli 1977, B og meddelte, at A's pågældende fordring mod B var deponeret i banken. B blev meddelt, at renter og ordinære afdrag på dette tidspunkt fortsat skulle indbetales til A, mens ekstraordinære afdrag skulle indbetales til Danske Bank. B bekræftede nogle dage senere, at selskabet havde modtaget brevet og noteret budskabet heri. B foretog i tiden fra den første meddelelse til A's konkurs to modregninger i afdragene for leverede varer.

Sagen angik bl.a. hvorvidt meddelelserne fra Danske Bank til B kunne anses som tilstrækkelig denunciation og dermed meddelelse om fordringens overdragelse til banken efter gældsbrevslovens § 31. Herefter om overdragelsen af fordringen til Danske Bank kunne opretholdes overfor A's kreditorer.

Eksamensrelevans:

Højesteret fandt i sagen, at bankens meddelelse af 22. juli 1977 ikke udgjorde en tilstrækkelig klar og tydelig meddelelse om overdragelse af fordringen til Danske Bank, hvorfor der ikke var foretaget en tilstrækkelig denunciation efter gældsbrevslovens § 31, stk. 1. Overdragelsen af fordringen kunne derfor ikke opretholdes overfor A's kreditorer.

Det følger af gældsbrevslovens § 31, stk. 1, at for at en overdragelse af et simpelt gældsbrev til eje eller pant skal kunne opretholdes overfor overdragerens kreditorer, skal skyldneren underrettes om denne overdragelse af enten overdrageren eller erhververen af fordringen. Det følger ikke af bestemmelse hvilke præcise krav der stilles til denne underretning om overdragelsen, disse krav er derfor blevet præciseret i retspraksis. Sagerne "”Deponeret” kan ikke karakteriseres som transport", trykt i U.1987.915H, "Denunciation til forkert selskab i koncern", trykt i U.1992.255H, "Den utilstrækkelige email", trykt i U.2008.1473H, "Bankens snørklede denunciation", trykt i U.1992.501V og sagen "Den utilstrækkelige denunciation", trykt i U.1979.573H, har blandt andre bidraget til fastlæggelsen af kravene for denunciation efter gældsbrevslovens § 31, stk. 1. De førnævnte sager er alle kommenteret i denne domsguide.  

For mere om overdragelse af simple fordringer, herunder denunciationens indhold, afsender m.v. se eksempelvis "Sikkerhed i fordringer" af Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen, 7. udgave, side 32-93.

Overordnet set viser ovennævnte sager, at domstolene stiller meget restriktive krav til at behørig denunciation er foretaget, dette ses bl.a. i denne sag. Meddelelsen til debitor skal generelt oplyse denne om, at der sket en overdragelse og hvilke fordringer denne overdragelse omfatter.

Højesteret fastslog i denne sag, at det ikke er tilstrækkelig denunciation efter gældsbrevslovens § 31, stk. 1, hvis erhververen af fordringen blot meddeler skyldneren, at fordringen fra det pågældende tidspunkt vil være "deponeret" hos denne, og at ekstraordinære indbetalinger fremover skal indbetales til denne, mens de ordinære afdrag stadig skal indbetales til overdrageren. Højesteret udtalte ikke i sagen hvad der mere præcist skal til for at opfylde kravene i gældsbrevslovens § 31, stk. 1.

Dommen er bl.a. kommenteret af Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen i Sikkerhed i fordringer, 7. udgave, side 60-61, samt af Mogens Munch i U 1988B.418.

Til Eksamen

Til eksamen: 

Højesterets dom i denne sag viser, at der stilles restriktive krav til den denunciation, der skal gives efter gældsbrevslovens § 31, stk. 1, for at overdragelsen kan opnå beskyttelse overfor overdragerens kreditorer.

Af Mogens Munchs kommentering af sagen i U.1988B.418, fremgår endvidere, at dommen kan forstås sådan, at det kan have betydning for kravene, der stilles til denunciationen, hvorvidt den der giver meddelelsen til debitor er en professionel långiver. Dette ses også i sagen "Bankens snørklede denunciation", trykt i U.1992.501V, der ligeledes er kommenteret i denne domsguide.