search menu
bookmark
person

Den utilstrækkelige støtteerklæring – U 2011.2726/2 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 374/2008. Refereret af andre i U 2011.2726/2 H.

Kommenteret af

Toke Engberg Pedersen Toke Engberg Pedersen

i 2017

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af Højesteret med 5 dommere.

 

Dissens: Ingen.

 

Tema: Aftaleret, kautioner og garantier, støtteerklæring.

 

Fakta:

Et moderselskab (sagsøgte) havde til støtte for sit datterselskabs handel med et andet selskab (sagsøger) afgivet en støtteerklæring. Af støtteerklæringen er følgende formuleringer af særlig relevans:

 

"… vi løbende gennemgår PTV's (datterselskabets) status, som det er vores politik at støtte økonomisk, og at vi udøver vores indflydelse med henblik på at sikre, at GPV (sagsøger) ikke lider tab …"

 

samt,

 

"Vi accepterer, at vi, hvis vi ikke opfylder vores forpligtelser i henhold til denne støtteerklæring, er forpligtet til at godtgøre GPV (sagsøger) det tab, som det i så fald måtte lide".

 

Datterselskabet endte imidlertid med at gå konkurs, og sagsøger støttede derefter et krav mod sagsøgte på støtteerklæringen for dennes tab ved datterselskabets konkurs. Spørgsmålet var herefter, om støtteerklæringen kunne siges at indeholde en tilstrækkelig eksplicit garanti, således at sagsøger ville kunne kræve sit tab dækket af moderselskabet, der havde afgivet støtterklæringen.

 

Eksamensrelevans:

Både landsret og Højesteret frifandt sagsøgte. Højesteret lagde ligesom landsretten vægt på, at det fremhævede afsnit i erklæringen sammenholdt med erklæringens øvrige ordlyd ikke kunne siges at medføre, at sagsøgte var forpligtet til at friholde sagsøger for tab i dennes handel med datterselskabet. En isoleret læsning af det pågældende afsnit ville ikke heller kunne lede til andet resultat. 

 

Dommen er således oplagt at benytte i forbindelse med garanti- og støtteerklæringsspørgsmål.

 

Til eksamen

Dommen er udtryk for, at en støtteerklæring skal være yderst eksplicit, førend der kan støttes ret på den. I eksamenssituationen vil dommen således kunne anvendes til at tydeliggøre den restriktive fortolkning af støtteerklæringer i dansk retspraksis.  

 

Der kan desuden henses til dommen U.1998.1289H, hvor Højesteret på samme måde fandt, at en bank ikke kunne støtte ret på en støtteerklæring, idet der ikke var tale om en udtrykkelig forpligtelse for moderselskabet til at støtte det pågældende datterselskab med konkrete likvide midler, se hertil bl.a. Mads Bryde Andersen, Grundlæggende aftaleret, 4. udgave 2013, s. 159f. 

Til Eksamen
Ingen tekst på denne dom