search menu
bookmark
person

Den utilstrækkelige email – U 2008.1473 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag anke. 24 afd. B-2054-07. Refereret af andre i U 2008.1473 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Rikke Kanstrup Grav Rikke Kanstrup Grav

i 2017

Verificeret af advokat

Marie Guldberg Marie Guldberg

i 2017

Resumé

Instans og rettens sagsnr.: Østre Landsrets dom i anke 24. afdeling B-2054-07.

Domsnr. (tidsskrift, årstal og sidetal): Refereret af andre i: U.2008.1473Ø.

 

Resume

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Denunciation, gældsbrevslovens § 31, stk. 1.

 

Fakta

Selskabet A overdragede ved aftale med C transport i A's månedlige omsætning hos selskabet B, til C. Der skete således et kreditorskifte fra A til C. A rettede, som overdrageren af fordringen, henvendelse til B, der var debitor i forhold til fordringen, hvor A meddelte, at det vederlag som A havde tilgode hos B skulle indbetales til C. A skrev endvidere i mailen, at C var dennes nuværende samarbejdspartner og, at C på daværende tidspunkt "lagde ud til" chaufførlønnen. 

Mailen lød således: 

"[...]

Hej Ulrik, 

Jeg vil gerne bede dig bekraefte, at samtlige de penge som jeg skal have fra [B], indsaettes paa [C'] konto [...]. Alle indsaetninger bedes indsat i Danske Kroner. Ham der ejer [C] er ham jeg samarbejder med nu, og som laegger ud til chauffoerloen. Han er ogsaa en meget god ven til mig personligt.

[...]"

I sagen blev der endvidere fremlagt intern kommunikation i selskabet B, hvor selskabets udviklingschef rettede henvendelse til selskabets advokat, for at denne bl.a. kunne be- eller afkræfte hvorvidt udviklingschefen trygt kunne "[...]bekræfte denne transport af pengene overfor [C].[...]"

Landsretten fandt i sagen, at A's mail til B ikke opfyldte kravene til at udgøre behørig denunciation i overensstemmelse med gældsbrevslovens § 31, stk. 1. Landsretten begrundende dette resultat med, at det ikke fremgik af mailen til B, at der var sket en endelig og uigenkaldelige transport fra A til C vedrørende A's fordring hos B. Landsretten udtalte endvidere, at den interne korrespondance hos B ikke kunne bevise, at der var sket en endelig overdragelse af fordringen fra A til C. Transport af fordringen kunne herefter omstødes efter konkurslovens regler.

 

Eksamensrelevans:

Det følger af gældsbrevslovens § 31, stk. 1, at for at en overdragelse af et simpelt gældsbrev til eje eller pant skal kunne opretholdes overfor overdragerens kreditorer, skal skyldneren underrettes om denne overdragelse af enten overdrageren eller erhververen af fordringen. Det følger ikke af bestemmelse hvilke præcise krav der stilles til denne underretning om overdragelsen, disse krav er derfor blevet præciseret i retspraksis. Sagerne "”Deponeret” kan ikke karakteriseres som transport", trykt i U.1987.915H, "Denunciation til forkert selskab i koncern", trykt i U.1992.255H, "Den utilstrækkelige email", trykt i U.2008.1473H, "Bankens snørklede denunciation", trykt i U.1992.501V og sagen "Den utilstrækkelige denunciation", trykt i U.1979.573H, har blandt andre bidraget til fastlæggelsen af kravene for denunciation efter gældsbrevslovens § 31, stk. 1. De førnævnte sager er alle kommenteret i denne domsguide.  

For mere om overdragelse af simple fordringer, herunder denunciationens indhold, afsender m.v. se eksempelvis "Sikkerhed i fordringer" af Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen, 7. udgave, side 32-93.

Overordnet set viser ovennævnte sager, at domstolene stiller meget restriktive krav til at behørig denunciation er foretaget, dette ses bl.a. i denne sag. Meddelelsen til debitor skal generelt oplyse denne om, at der sket en overdragelse og hvilke fordringer denne overdragelse omfatter.

Til Eksamen

Til eksamen: 

Østre Landsrets dom viser, at det skal være helt klart for debitor, at der er sket en endelig og uigenkaldelig transport af fordringen fra den oprindelige kreditor til den "nye" kreditor, for at der er foretaget tilstrækkelig denunciation i overensstemmelse med gældsbrevslovens § 31, stk. 1. Domstolene tillægger det herunder stor vægt hvad der præcist har fremgået af den pågældende meddelelse til debitor.