search menu
bookmark
person

Den underpantsatte Corolla – U 2000.1117 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 334/1999. Refereret af andre i U 2000.1117 H.

Oprindeligt kommenteret af

Louise Sandra Clausen Louise Sandra Clausen

i 2017

Verificeret af advokat

Philip Hundahl Philip Hundahl

i 2017

Resumé

Resumé

 

Dom afsagt af Højesteret

 

Dissens: Ingen

 

Tema: uforsigtighed, passivitet og legitimation i forbindelse med ekstinktion

 

Fakta:

 

En bilforhandler (B) udstedte den 16. april 1998 et skadesløsbrev på 4 mio. kr. med pant i en lang række brugte biler, heriblandt en Toyota Corolla, til en Bank (A). Skadesløsbrevet blev anmeldt til tinglysning samt registreret som tinglyst den 17. april 1998 ved påtegning af 22. april 1998. Arrangementet mellem A og B forløb således, at B meddelte A, når han solgte en bil, hvorefter bilen udgik af pantet. A modtog tillige lagerlister fra B, hvoraf fremgik, hvilke biler B havde på lager. A tog jævnligt ud til B for at kontrollere, at lagerlisterne stemte overens med de biler der faktisk befandt sig hos B. B var ydermere i besiddelse af de pantsatte bilers originale registreringsattester. Den 21. april 1998 solgte B den førnævnte Toyota Corolla til en bilforhandler (C) for 66.000 kr. C tjekkede bilens stelnummer i bilbogen den 16. eller 17. april 1998 og konstaterede, at bilen ikke var registreret heri, hvorfor C ikke foretog sig yderligere i den forbindelse. Den 24. april 1998 udstedte B et nyt skadesløsbrev til A, som bortset fra et enkelt af de pantsatte køretøjer var identisk med det foregående. Dette skadesløsbrev blev tinglyst den 27. april 1998, hvortil det tidligere skadesløsbrev blev aflyst, dog betinget af at skadesløsbrevet blev tinglyst samtidigt med aflysningen. Toyotaen var stadigvæk omfattet af dette pantebrev samt af et efterfølgende skadesløsbrev tinglyst den 5. maj 1998. B forsøgte imidlertid at bortforklare den manglende Toyota ved A's kontrolbesøg. På baggrund af dette indgav A konkursbegæring over B den 8. juni 1998. Højesteret fastslog, at A fortsat kunne gøre panteretten gældende, hvorfor C ikke kunne ekstingvere A's panteret i Toyotaen.

 

Eksamensrelevans:

 

Dommen U 2000.1117 H kan bruges til at understøtte problemstillingen vedrørende en hjemmelsmands passivitet, uforsigtighed samt særlige legitimation ved ekstinktion. 

 

Udover at de almindelige ekstinktionsbetingelser skal være opfyldt, kræver en aftaleerhververs ekstinktion af hjemmelsmandens ret nogle yderligere omstændigheder. Sådanne yderligere omstændigheder kan være uforsigtighed, passivitet, legitimation samt fuldmagt. I U 2000.1117 H blev det af C påberåbt, at A havde udvist uforsigtighed i forbindelse med B's salg af Toyotaen, samt at A havde udstyret B med en særlig legitimation ved at lade B være i besiddelse af de originale registreringsattester. C hævdede, at A burde have grebet ind i B's legitimation, da tilliden til B blev svækket.

 

Højesteret underkendte imidlertid, at der skulle være tale om, at A havde udvist en uforsigtig eller passiv adfærd, hvorfor A's panteret i bilen var beskyttet efter tinglysningslovens § 42 d, stk. 1. At B var i besiddelse af bilens originale registreringsattest udgjorde således ikke "yderligere omstændigheder", som muliggjorde C's ekstinktion af A's ret. Ydermere var A's kontrolforanstaltninger i henhold til bilen tilstrækkelige, og medførte ikke, at A havde forholdt sig passivt eller uforsigtigt i forbindelse med salget af bilen.

Til Eksamen

Dommen U 2000.1117 H illustrerer hvor grænsen går i forhold til en hjemmelsmands passivitet, uforsigtighed samt særlige legitimation ved ekstinktion. En bank (A) havde pant i en række biler, herunder en Toyota Corolla, hos en bilforhandler (B), som bilforhandleren uberettiget videresolgte til en anden bilforhandler (C). Banken havde ikke udstyret B med en særlig legitimation ved at lade B være i besiddelse af de originale registreringsattester. Dette kunne heller ikke betegnes som uforsigtigt. A havde heller ikke udvist passivitet, idet A havde ført rimelige kontrolforanstaltninger med den pantsatte bil, ved regelmæssigt at modtage lagerlister fra B samt ved at foretage kontrolbesøg hos B med jævne mellemrum. C kunne derfor ikke ekstingvere A's ret til Toyotaen.