search menu
bookmark
person

Den uklare denunciation – U.1972.639SH

bookmark_border attachment

Sø- og Handelsrettens dom i Bo 67/1972. Refereret af andre i U.1972.639SH.

Oprindeligt kommenteret af

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Sø- og Handelsretten

Dissens: Ingen

Tema: Denunciation.

Fakta:

Et beløb på 20.000 kr. hvor bygherren var skyldner blev af hovedentreprenøren overdraget til en underentreprenør.

Efter transporten rettede hovedentreprenørens (overdrageren af fordringen) direktør d. 2 juni henvendelse til hovedentreprenørens advokat, der noterede transporten d. 4 juni og videresendte informationer herom til underentreprenørens (anmelderen) advokat. Det var først d. 22 juni i forbindelse med en anden skrivelse, at skyldnerens advokat modtog informationer om denunciationen, idet informationer herom dog alene fremgik som bilag i forbindelse med en henvendelse om en række andre forhold.

Kernen i sagen er hvorvidt overdragelsen af hovedentreprenørens krav på 20.000 kr. til underentreprenøren er behørigt sikret mod hovedentreprenørens kreditorer, hvilket aktualiseres i forbindelse med hovedentreprenørens konkurs. Afgørende er i så henseende om der er afgivet en behørig denunciation i henhold til gældsbrevslovens § 31 om transport af en fordring.

Eksamensrelevans:

Spørgsmålet var herefter om der var sket en behørig opfyldelse af sikringsakten i henhold til gældsbrevslovens § 31.

Indledningsvist bemærker Sø- og Handelsretten:

Anmelderens advokat måtte ved modtagelsen af advokat Ryes erklæring af 4. juni 1971 være klar over, at der ikke da var foretaget nogen anmeldelse over for skyldneren Helficold A/S af en transport til anmelderen og der er ikke senere hverken af Interge A/S eller anmelderen eller dennes advokat foretaget nogen speciel anmeldelse om transporten til skyldneren eller dennes advokat forud for 8-ugers fristen for afkræftelse ifølge Konkursloven.

Af præmisserne følger det videre at:

Spørgsmålet er derfor alene, om skyldneren ved skrivelsen af 22. juni fra Interge A/S's advokat bilagt kopi af skrivelsen af 18. juni fra anmelderens advokat har fået fornøden underretning om transporten, jfr. Gældsbrevsloven § 31, stk. 1.

Dette afvises af Sø- og Handelsretten idet skrivelsen efter sit indhold ikke af modtageren kunne opfattes som en underretning i medfør af gældsbrevslovens § 31 om transport af en fordring. 

Sikringsakten var således ikke opfyldt – og denne skulle følgelig ikke respekteres af hovedentreprenørens konkursbo.

Dommen er omtalt i Sikkerhed i fordringer 7. udg. af Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen s. 53. Det bemærkes ligeledes at dommen er i overensstemmelse med senere teori og praksis hvorefter der kræves en formel denunciation, idet kendskab af omveje ikke opfylder kravene i henhold til gældsbrevslovens § 31 – se hertil UfR 2001.380 H samt Gældsbrevsloven med kommentarer 3. udg. af Preben Lyngsø s. 215. 

Til Eksamen

I dommen fandt Sø- og Handelsretten, at en skrivelse fra hovedentreprenørens (overdragers) advokat til skyldners advokat, hvor en kopi af underretningen i form af et brev fra anmelders advokat til overdragers advokat, var vedlagt som bilag, ikke udgjorde behørig denunciation. Dommen er således særligt relevant i tilsvarende situationer, hvor en denunciation vedlægges noget andet som bilag.

I overensstemmelse med præmissernes ordlyd kan dommen videre anvendes til støtte for, at det kan tillægges vægt hvorledes modtageren kunne opfatte underretningen. Endvidere illustrerer dommen, hvorledes kravet om behørig denunciation fastholdes i retspraksis – uafhængigt af om skyldnerens kendskab er opnået af omveje.