search menu
bookmark
person

Den uforsvarlige vejledning – U.1983.1096V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom nr. B. 1741/1982. Refereret af andre i U.1983.1096V.

Oprindeligt kommenteret af

Sofie Lilmose Bech Sofie Lilmose Bech

i 2019

Verificeret af advokat

Peter E. Stassen Peter E. Stassen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret den 15. september 1983

Dissens: ingen

Tema: vejledningspligt, erstatning for mangelfuld vejledning, officialprincippet

Fakta: 

Et ægtepar henvendte sig til kommunen og anmodede om at modtage midlertidig bistandshjælp på grund af konens sygdom. Uden at sagen blev undersøgt nærmere, blev ægteparret rådet til at sælge deres hus og i stedet leje en lejlighed for dermed at spare penge. Det viste sig dog, at denne løsning var dyrere for ægteparret, som altså led et tab på grund af kommunens mangelfulde vejledning. Ægteparret blev tilkendt erstatning. 

Eksamensrelevans: 

Sagen viser, at grundlaget for forvaltningens vejledning skal være forsvarligt oplyst (vejledningspligten følger af forvaltningsloven § 7). Det er altså op til den relevante myndighed at foretage de nødvendige undersøgelser, såfremt man ikke finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag.

Officialprincippet er en garantiforskrift, og findes officialprincippet ikke at være efterlevet, er der altså formodning for, at afgørelsen er ugyldig med mindre det kan påvises, at fejlen konkret ikke har haft betydning for afgørelsens udfald. I en sådan situation er det myndigheden, der må bære bevisbyrden for, at fejlen ikke har haft betydning. 

Dette er et eksempel på officialprincippet (eller undersøgelsesprincippet om man vil). Officialprincippet gælder for forvaltningen og medfører, at ansvaret for, at der er tilvejebragt et fornødent grundlag for sagens oplysning, hviler på forvaltningen. 

Som det fremgår af sagens resultat, kan fejlagtig eller mangelfuld vejledning medføre et erstatningsansvar for myndigheden. 

Til Eksamen

Sagen kan anvendes i skriftlige opgaver, hvor der opstår spørgsmål vedrørende officialprincippet, samt udstrækningen af forvaltningens vejledningspligt. 

Sagen er desuden idéel at anvende ved en mundtlig eksamen angående samme emner, da faktum er forholdvist simpelt og afgørelsen er klar. 

Eksempel: 

"Til illustration af forvaltningens pligt til at oplyse en sag tilstrækkeligt, også kaldet officialprincippet eller undersøgelsesprincippet, kan nævnes dommen U 1983.1096 V, hvor et ægtepar blev vejledt til at sælge deres hus for at nedsætte deres omkostninger til bolig. Der var dog ikke foretaget tilstrækkelig oplysning af sagen, hvorfor ægteparret led et tab herved. Ægteparret blev tilkendt erstatning for det tab, den mangelfulde vejledning havde medført."