search menu
bookmark
person

Den udlægsikrede hundehvalp – U.2010.2105Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i 8. afd. nr. B-852-10. Refereret af andre i U.2010.2105Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Schebye Brandt-Jensen Michael Schebye Brandt-Jensen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Østre Landsret
Dissens: Ingen
Tema: Individualforfølgning - udlæg i familiehund

Fakta

En hundekennel havde solgt en 8 uger gammel hundehvalp til en familie, som imidlertid ikke betalte købsprisen på 7.000 kr. Kennelen anmodede herefter fogedretten om at få udlæg i den solgte hund. Skyldneren modsatte sig udlægget, og argumenterede for, at familien i løbet af det halve, som familien havde ejet hunden, var blevet meget knyttet til hunden, og at den kun kunne indbringe 3.500 kr. ved et salg. Kennelen mente derimod, at hundens værdi var 7-10.000 kroner, og at det måtte tillægges vægt, at gælden netop udsprang af salget af hunden. 

Fogedretten afviste at foretage udlæg i hunden med henvisning til retsplejelovens § 515. Bestemmelsen fastslår, at udlæg ikke kan foretages i genstande, der har en særlig betydning for skyldneren eller dennes husstand, medmindre genstandens værdi gør nægtelse af udlæg urimeligt. 

Sagen blev kæret til landsretten, som udtalte, at det ikke kunne udelukkes, at familien var blevet nært knyttet til hunden, og at den således havde fået en særlig personlig betydning for husstanden. Da hundens værdi samtidig var usikker, stadfæstede landsretten fogedrettens kendelse, hvorved udlæg i hunden nægtedes.

 

Eksamensrelevans

Kendelsen vedrører retsplejelovens § 515, som fastslår, at udlæg ikke kan foretages i genstande, der har en særlig betydning for skyldneren eller dennes husstand (eksempelvis i form af affektionsværdi), medmindre genstanden har en så høj værdi, at det ikke er rimeligt at nægte udlæg. 

Sagen illustrerer for det første, at skyldnerens personlige tilknytning til genstanden bliver tillagt vægt, og at en families tilknytning til en hund kan være tilstrækkelig.

Yderligere illustrerer sagen, at genstandens værdi kan medføre, at et aktiv bliver genstand for udlæg på trods af, at skyldneren er nært knyttet til aktivet. I sagen var hundens værdi vanskelig at fastslå, men ifølge parternes forklaring har værdien ligget mellem 3.500 kr. og 10.000 kr.

Endeligt viser sagen, at det er rekvirenten, der har bevisbyrden for, at betingelserne for udlæg er opfyldt.

Til Eksamen

I kendelsen kom landsretten frem til, at der i medfør af retsplejelovens § 515 ikke kunne foretages udlæg i en hund, som en familie et halvt år tidligere havde købt for 7.000 kr. Afvisningen af udlæg blev af landsretten begrundet med, at familien muligvis havde opbygget et nært forhold til hunden, samt at hundens værdi ved salg på auktion var meget usikker. Afgørelsen illustrerer derved, at der ikke kan foretages udlæg i genstande, som skyldneren har en personlig tilknytning til, og som ikke har en høj værdi.