search menu
bookmark
person

Den syge færing – U 2008.70 Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsret dom i sag anke 5. afd. nr. B-574-07. Refereret af andre i U 2008.70 Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Niklas Dybro Jensen Niklas Dybro Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Forvaltningsret, Intern regel, Administrativ praksis, Forskelsbehandling

Fakta:

En færing fik i 1980'erne konstateret sygdommen torticollis og blev indtil 1994 behandlet herfor i Danmark. Udgifterne til behandlingerne i Danmark blev dækket af det færøske sundhedsvæsen. Fra begyndelsen af 1994 blev færingens behandling pga. besparelser overført til Færøerne, men efter blot to behandlinger viste den færøske behandling sig - i modsætning til den danske - for virkningsløs. På denne baggrund anmodede færingen om genoptagelse af behandlingen i Danmark. Anmodningen blev dog afvist med henvisning til, at den samme behandling blev gennemført forsvarligt på Færøerne. Færingen fortsatte herefter behandling i Danmark for egen regning, og krævede efterfølgende sine udgifter dækket af det færøske sundhedsvæsen.

Retten på Færøerne udtalte, at der ikke i lovgivningen var regler om, hvornår en patient skulle sendes til behandling i Danmark. Retten lagde imidlertid til grund, at det var fast praksis at henvise til behandling i udlandet, når den faglige ekspertise ikke var til stede på Færøerne. Konkret fandt retten ikke, at den nødvendige lægefaglige ekspertise var til stede på Færøerne, og en afvisning af en anmodning om behandling i Danmark var derfor en fravigelse af en intern regel. Det var ikke af det færøske sygehusvæsen godtgjort, at forskelsbehandlingen konkret var begrundet i tilstrækkeligt tungtvejende saglige kriterier, hvorfor færingens betalingspåstand blev taget til følge.

Eksamensrelevans:

Administrativ praksis består af en række afgørelser, hvoraf man kan udlede den regel, at en forvaltningsmyndighed kun kan fravige en administrativ praksis, hvis fravigelsen er sagligt begrundet eller hjemlet ved lov. I denne sag var der i det færøske sygehusvæsenet en administrativ praksis om, at behandling kunne ske i udlandet, når der ikke var tilstrækkelig faglig ekspertise på Færøerne. Da der ikke var et sagligt grundlag for en fravigelse af denne administrative praksis, måtte det færøske sygehusvæsen ikke afvise færingens anmodning om behandling i Danmark.

Til Eksamen

I U 2008.70 Ø behandlede Østre Landsret spørgsmålet om, hvorvidt en færøsk patient skulle tilkendes betaling for udgifter til behandling i Danmark, når patienten blev tilbudt forsvarlig behandling på Færøerne.


Retten lagde til grund, at det var fast praksis at henvise patienter til udlandet, når den faglige ekspertise ikke var til stede på Færøerne. Domstolen fandt i sagen, at denne ekspertise ikke var tilstede, hvorfor en afvisning fraveg det færøske sygehusvæsens interne regel. Da der ikke var sagligt grundlag for en fravigelse af denne administrative praksis blev patienten tilkendt betaling for udgifterne til behandlingen i Danmark.