search menu
bookmark
person

Den skjulte denunciation – U.1977.636H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 225/1976. Refereret af andre i U.1977.636H.

Oprindeligt kommenteret af

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Verificeret af advokat

Christian Frank Madsen Christian Frank Madsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret med syv dommere

Dissens: 5-2

Tema: Denunciation.

Fakta:

En bilforhandler drev virksomhed med salg af biler på afbetaling, således at en væsentlig del af afbetalingskontakterne blev finansieret ved at bilforhandleren overdrog sine kontrakter til et finansieringsselskab. Da bilforhandleren kom under likvidation som insolvent aktualiseredes spørgsmålet om hvorvidt der var foretaget behørig denunciation overfor køberne af bilerne.

Fremgangsmåden var således at rettighederne blev overdraget til finansieringsselskabet, der sendte et eksemplar af købekontrakten sammen med en papfolder med girokort til bilkøberen. På papfolderen var selve denunciationen påtrykt. Af denne fremgik bl.a. ”Det glæder os at meddele Dem, at vi har overtaget den kontrakt, som De har afsluttet med Deres forhandler vedrørende et afbetalingskøb.”

Nogle købere havde tiltrådt en formular overfor finansieringsselskabet hvorved der skete ændringer af deres betalingsvilkår eller overførsel af købekontrakten til en ny køber.

Dommen vedrører hvorvidt der var sket behørig denunciation i henhold til gældsbrevslovens § 31.

Eksamensrelevans:

Spørgsmålet er herefter om de nævnte foranstaltninger udgør en behørig denunciation i overensstemmelse med gældsbrevslovens § 31.

Præmisserne i Højesteret er delt idet flertallet udgøres af 5 dommere hvoraf 1 er delvist enig med flertallet, mens mindretallet udgøres af 2 dommere.

Flertallet i Højesteret finder ikke at der ved tilsendelsen af folderen med dennes ordvalg og fremtræden er foretaget en tilstrækkelig klar og tydelig denunciation. Den ene dommer, der tilslutter sig flertallet i forhold til denunciationen, finder derimod de bilkøbere, der har udfyldt en formular vedrørende ændring af betalingsvilkår eller overførsel af købekontrakt herved utvetydigt har tilkendegivet, at de forinden eller samtidig hermed har modtaget underretning om, at retten til betaling efter købekontrakterne var overdraget til appellanten, således at appellantens ret ifølge disse kontrakter må nyde beskyttelse overfor sælgerfirmaets kreditorer”.

I Sikkerhed i fordringer 7. udg. af Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen s. 59 anføres det, at selve ordlyden er mere klar end andre denunciationer fra domspraksis. Videre bemærkes det, at folderen indeholdt så mange andre oplysninger og i sin fremtoning havde et så betydeligt reklamemæssige præg, at skyldneren med føje kunne overse beskeden om selve overdragelsen.

Mindretallet finder derimod, at de nævnte foranstaltninger opfylder kravene til en behørig denunciation i henhold til gældsbrevslovens § 31.

Dommen illustrerer retspraksis’ generelle restriktive tilgang til denunciationers behørighed. Om de indholdsmæssige krav henvises eksempelvis til Sikkerhed i fordringer 7. udg. af Nis Jul Clausen og Camilla Hørby Jensen s. 57-63.

Til Eksamen

Højesterets dom kan anvendes til støtte for, at der til en behørig denunciation kræves mere end blot et klart ordvalg, idet dennes fremtoning har betydning. Dommen kan således anvendes i sammenhænge, hvor skyldneren med føje kan overse beskeden om selve overdragelsen, eksempelvis hvor underretning har et betydeligt reklamemæssigt præg.