search menu
bookmark
person

Den sagsøgte ambassade – U.1982.1128H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 315/1982. Refereret af andre i U.1982.1128H.

Oprindeligt kommenteret af

Tobias Holm Yde Tobias Holm Yde

i 2017

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Immunitet

Faktum:

Sagen angik et krav om ekstrabetaling for en dansk entreprenørs arbejde i henhold til en entreprisekontrakt vedrørende opførelse af nye ambassadebygninger for den tjekkoslovakiske stat.

Højesteret afgjorde sagen til fordel for den danske entreprenør, idet Højesteret udtalte, at hverken Wienerkonventionens bestemmelser eller de folkeretlige regler om staters immunitet kan føre til, at en ambassade kan fritages for søgsmål på grundlag af en af ambassaden indgået privatretlig kontrakt. 

Eksamensrelevans:

Staters immunitet

Staters jurisdiktion begrænses af den folkeretlige immunitet, som kort fortalt er en beskyttelse tildelt fremmede stater, diplomater og internationale organisationer. Immunitet er en formalitetsindsigelse som må afgøres før sagens realitet kan behandles. Har en stat immunitet betyder det, at den nationale domstol er forpligtet til at afvise søgsmålet, hvis ikke den sagsøgte stat har givet afkald på sin immunitet. Den pågældende stat kan dog på trods af immuniteten sagsøges ved egne domstole.

Den folkeretlige immunitet er begrundet i reale hensyn som tilsiger at sikre fredelig sameksistens staterne imellem. 

I ældre folkeretlig teori blev den statslige immunitet anset for ubegrænset. Denne teori gik under betegnelsen den absolutte immunitet. I nyere teori og praksis er den statslige immunitet dog blev fortolket og praktiseret noget mere nuanceret. Denne nyere forståelse af den folkeretlige immunitetsregel, som de fleste lande i dag støtter op om, er i litteraturen blevet kaldt den restriktive teori. Hermed menes, at den statslige søgsmålsimmunitet kun omfatter tilfælde, hvor staten har handlet som statsmagts udøver, og altså ikke tilfælde hvor staten har foretaget handlinger af privatretlig karakter.

Nyere dansk retspraksis bygger ligeledes på den restriktive teori. Nærværende dom er netop et illustrativt eksempel på dette. Den tjekkoslovakiske ambassade nedlagde i sagen påstand om afvisning på grund af immunitet. Højesteret afviste denne påstand, idet den udtalte; "Hverken i henhold til Wienerkonventionens bestemmelser eller de folkeretlige regler om staters immunitet findes en ambassade fritaget for søgsmål på grundlag af en af ambassaden indgået privatretlig kontrakt, der indeholder en bestemmelse om, at tvistigheder skal afgøres ved modtagerstatens domstole." 

Til Eksamen

Til eksamen:

Følgende tekststykke er tiltænkt som et eksempel på en kort og præcis reference til afgørelsen U 1982.1128 H:

"Det er i den folkeretlige teori blevet diskuteret hvorvidt staterne er beskyttet af en ubegrænset søgsmålsimmunitet. Nyere folkeretlig teori og praksis har dog anlagt en restriktiv fortolkning af denne immunitet. Hermed menes, at den statslige søgsmålsimmunitet kun omfatter tilfælde, hvor staten har handlet som statsmagts udøver, og altså ikke tilfælde hvor staten har foretaget handlinger af privatretlig karakter, jf. U 1982.1128 H."