search menu
bookmark
person

Den ombyggede Harley Davidson – U 2015.3748 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag anke 6. afd. B-0287-14. Refereret af andre i U 2015.3748 V.

Oprindeligt kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2019

Verificeret af advokat

Camilla Duhn Clausen

i 2019

Resumé

Fakta:

Bjarne Alarik Johansen (K) indgik i august 2010 en aftale om køb af en motorcykel med motorcykelforhandleren MC-Huset (S). Det fremgik af aftalens slutseddel, at motorcyklen var væsentligt ombygget, men at alle afgifter var betalt.

 

I 2012 ville K have en ny motorcykel, og forsøgte i den forbindelse at indgå en bytteaftale med tre forskellige motorcykelforhandlere, som dog afviste dette, da de anførte, at der kunne være registreringsproblemer, eftersom motorcyklen var konstruktivt ombygget, hvilket ikke fremgik af registreringsattesten.

 

K fik i forbindelse med et syn at vide, at myndighederne ville kræve afgiftsberigtigelse samt konfiskere motorcyklen, såfremt han forsat kørte på den. Dette medførte, at K i november 2012 hævede købet. S bestred med henvisning til, at den 2-årige reklamationsfrist i købelovens § 83, stk. 1 var overskredet, at K var berettiget til at hæve købet. K gjorde til dette gældende, at den manglende berigtigelse af afgiften kunne sidestilles med vanhjemmel, hvormed den ikke var omfattet af reklamationsfristen i købelovens § 83, stk. 1.

 

I 2013 traf SKAT afgørelse om, at motorcyklens motoreffekt, i forbindelse med ombygningen, var forøget med mere end 20%, hvorfor køretøjet havde mistet sin afgiftsmæssige identitet. Der skulle derfor betales ny registreringsafgift, såfremt køretøjet skulle indregistreres på ny.

 

Landsretten lagde SKAT´s afgørelse til grund, og antog, at K på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke var eller burde være bekendt med den manglende betaling af registreringsafgift. På baggrund af dette, og den afgivne oplysning i aftalens slutseddel, anså Landsretten den manglende afgiftsberigtigelse for en ikke uvæsentlig mangel ved motorcykel.

 

Landsretten udtalte endvidere, at en sådan mangel bestående i, at der ikke er betalt registreringsafgift, hvilket er en fornødenhed for anvendelse af motorcyklen, på samme måde som vanhjemmel, ikke findes at være omfattet af den absolutte reklamationsfrist i købelovens § 83, stk. 1. K var derfor berettiget til at hæve købet.

 

Eksamensrelevans:

Omdrejningspunktet i denne dom var, hvorvidt den foreliggende væsentlige mangel var omfattet af den 2-årige reklamationsfrist i Købelovens § 83, stk. 1.

 

Med udgangspunkt i købelovens § 54, stk. 1 skal køberen have reklameret inden for to år efter, at salgsgenstanden er overgivet. Denne frist gælder også for forbrugerkøb, jf. Købelovens § 83, stk. 1, og er beskyttelsespræceptiv, jf. købelovens § 1, stk. 2.

 

Med udgangspunkt i disse to bestemmelser gælder der dog tre undtagelser: Den første (i) af disse er, (i) såfremt sælgeren har ageret svigagtigt, jf. købelovens § 54, stk. 1, eller i strid med almindelig hæderlighed, jf. købelovens § 83, stk. 1, da der i disse tilfælde ikke er et beskyttelseshensyn til sælgeren. Den anden (ii) undtagelse er, såfremt der foreligger en varighedsgaranti. I disse situationer indestår sælgeren for, at genstanden kan holde i længere tid end de to år, jf. købelovens §§ 54, stk. 1, og 83, stk. 1. Den tredje (iii) undtagelse, hvor den 2-årige reklamationsfrist ikke finder anvendelse, er ved køb af byggematerialer, jf. købelovens §§ 54, stk. 3 og 83, stk. 2, da der her gælder særlige regler.

 

De absolutte reklamationsfrister i købelovens §§ 54, stk. 1 og 83, stk. 1 gælder dog endvidere ikke i tilfælde, hvor der foreligger en retsmangel i form af vanhjemmel. Dette skyldes, at der ikke er den samme risiko for, at beviset for salgsgenstandens tilstand udviskes ved en retsmangel sammenlignet med en faktisk mangel.

Til Eksamen

Til eksamen:

I dommen ønskede K at hæve købet af en motorcykel, som resultat af, at denne ikke lovligt kunne anvendes uden, at der blev betalt ny registreringsafgift. Det var indskrevet i slutseddel, at alle afgifter var betalt, og det blev af Landsretten vurderet, at K på tidspunktet for aftalens indgåelse ikke var eller burde være bekendt med, den manglende betaling af registreringsafgift. På baggrund af dette blev det vurderet, at der forelå en væsentlig mangel, hvilket berettigede K til at hæve købet.

 

K gjorde hævebeføjelsen gældende efter mere end to år, hvorfor S anførte, at den toårige reklamationsfrist i købelovens § 83, stk. 1 var overskredet, hvormed hævebeføjelsen ikke kunne gøres gældende. Til dette anførte K, at den manglende berigtigelse kunne sidestilles med vanhjemmel, hvormed den ikke var omfattet af reklamationsfristen i købelovens § 83, stk. 1.

 

Landsretten vurderede, at den foreliggende mangel bestående i, at der ikke er betalt den afgift, hvis betaling er fornøden for at kunne anvende den solgte motorcykel på sædvanlig og forudsat måde findes, på samme måde som vanhjemmel, ikke at være omfattet af den absolutte reklamationsfrist i købelovens § 83, stk. 1.

 

Dommen illustrer dermed, at rådighedsmangler over løsøre, som begrænser den sædvanlige og forudsatte måde af en genstands anvendelse, i forhold til reklamationsfristen i købelovens § 83, stk. 1, behandles på samme måde som vanhjemmel, hvormed den ikke er omfattet af den absolutte reklamationsfrist.