search menu
bookmark
person

Den ikke-immune lejekontrakt – U.1992.453H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 193/1991. Refereret af andre i U.1992.453H.

Oprindeligt kommenteret af

Tobias Holm Yde Tobias Holm Yde

i 2017

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Immunitet

Faktum:

Sagen omhandlede en årlig lejeforhøjelse aftalt under en lejekontrakts særlige vilkår. Lejekontrakten var indgået imellem en dansk erhvervsmålsudlejer og den franske ambassadør. Den franske ambassadør nægtede at imødekomme lejeforhøjelsen, hvorfor den danske udlejer udtog stævning mod Den Franske Ambassade.

Den Franske Ambassade påstod i tre retsinstanser sagen afvist under henvisning til, at Den Franske Ambassade er beskyttet mod søgsmål af den statslige immunitet.

Alle retsinstanser afviste dette og henviste herved til, at den folkeretlige immunitet ikke fritager en fremmed stat for søgsmål angående en disposition af privatretlig karakter. 

Eksamensrelevans:

Staters immunitet

Staters jurisdiktion begrænses af den folkeretlige immunitet, som kort fortalt er en beskyttelse tildelt fremmede stater, diplomater og internationale organisationer. 

Immunitet er en formalitetsindsigelse som må afgøres før sagens realitet kan behandles. Den Franske Ambassades principale påstand var netop afvisning af sagen, og dette spørgsmål blev udtaget til særskilt forhandling, hvorfor kendelsen rent faktisk ikke tager stilling til berettigelsen af lejeforhøjelsen. 

Har en stat immunitet betyder det, at den nationale domstol er forpligtet til at afvise søgsmålet, hvis ikke den sagsøgte stat har givet afkald på sin immunitet. Den pågældende stat kan dog på trods af immuniteten sagsøges ved egne domstole.

Den folkeretlige teori har igennem tiden diskuteret flere forskellige teorier angående den statslige immunitet. Se mere om disse teorier i kommentaren til U 1982.1128 H.

Nyere dansk retspraksis bygger dog på hvad der kaldes den restriktive teori. Hermed menes, at den statslige søgsmålsimmunitet kun omfatter tilfælde, hvor staten har handlet som statsmagts udøver, og altså ikke tilfælde hvor staten har foretaget handlinger af privatretlig karakter. Nærværende dom er et illustrativt eksempel på dette. Højesteret stadfæster i kendelsen landsrettens begrundelse som lyder: "Den omhandlede lejekontrakt, der er indgået af den franske ambassadør på Den Franske Republiks vegne, må anses for at være af privatretlig karakter. Herefter, og da de folkeretlige regler om staters immunitet ikke fritager en fremmed stat for søgsmål i sådan anledning her i landet, kan kærendes påstand ikke tages til følge."

Til Eksamen

Til eksamen:

Følgende tekststykke er tiltænkt som et eksempel på en kort og præcis reference til afgørelsen U 1992.453 H:

"I den folkeretlige teori har udstrækningen af den statslige immunitet været diskuteret. Nyere dansk retspraksis bygger dog på hvad der kaldes den restriktive teori. Hermed menes, at den statslige søgsmålsimmunitet kun omfatter tilfælde, hvor staten har handlet som statsmagts udøver, og altså ikke tilfælde hvor staten har foretaget handlinger af privatretlig karakter. Nærværende dom er et illustrativt eksempel på dette, idet alle retsinstanser fandt, at den folkeretlige immunitet ikke fritager en fremmed stat for søgsmål angående en disposition af privatretlig karakter."