search menu
bookmark
person

Den frække formand – U.1999.689Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom 18 afd. a.s. nr. B-2072-96. Refereret af andre i U.1999.689Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emma Marie Søgaard Emma Marie Søgaard

i 2019

Verificeret af advokat

Sarah Ann Mønsted Sarah Ann Mønsted

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret den 25. januar 1999. 

Dissens: ingen. 

Tema: speciel inhabilitet, væsentlighedsvurdering. 

Fakta: 

Sagen omhandler situation hvor formanden for teknisk udvalg i en kommune havde et intimt forhold til en gårdejers kone. Gårdejeren modtog et påbud om at fjerne 660 tons kompost. Der var ikke noget der som sådan talte for, at formandens inhabilitet havde haft betydning for udstedelsen af dette påbud, men på grund af fejlens grovhed fandt Østre Landsret, at den burde føre til ugyldighed.

Eksamensrelevans: 

Speciel inhabilitet: de forskellige former for inhabilitet opregnes i forvaltningslovens § 3. Der findes partsinhabilitet, slægtskabsinhabilitet, selskabsinhabilitet, to-instans inhabilitet og "andre tilfælde". I denne sag var der tale om et tilfælde af inhabilitet, som man subsumerede under § 3, stk. 1, nr. 5 (andre tilfælde). Inhabilitet er en sagsbehandlingsfejl og en garantiforskrift. 

Inhabilitet fører som udgangspunkt til inhabilitet, da det er så væsentlig en mangel. Det er kernen af den offentlige forvaltning, at den skal være upartisk og træffe afgørelser på et neutralt grundlag. 

Der findes dog en undtagelse i forvaltningslovens § 3, stk. 2, som omhandler tilfælde, hvor situationen ikke vil kunne have været påvirket, det vil sige tilfælde hvor der reelt ikke har været nogen risiko for påvirkning. I denne sag var der rent faktisk en risiko for, at afgørelsen kunne have været påvirket (selv om det ikke var godtgjort), og inhabiliteten førte dermed til ugyldighed. Når først det er konstateret, at der har været en påvirkningsrisiko, bliver en væsentlighedsvurdering uden betydning, da der som anført er tale om så væsentlig en mangel.

Der findes endnu en undtagelse til, at inhabilitet altid fører til ugyldighed. Denne findes i forvaltningslovens § 4, hvoraf det fremgår, at § 3 ikke finder anvendelse, hvis det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkeligheder, såfremt en anden skal træde i den inhabile persons sted. 

 

Til Eksamen

Dommen vil naturligvis være relevant at drage ind i opgaver vedrørende speciel inhabilitet, som et eksempel på, at inhabilitet vil føre til ugyldighed, hvis der har foreligget en påvirkningsrisiko. 

Dommen kan også bruges i opgaver vedrørende andre garantiforskrifter, hvor man også går ud fra, at disse er væsentlige og dermed vil føre til ugyldighed, medmindre andet er bevist. 

Eksempel: 

"Et eksempel på et brud på en garantiforskrift ses i dommen U 1999.689 Ø, hvor der forelå speciel inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5. Selv om det ikke fandtes bevist, at inhabiliteten havde påvirket afgørelsen, fandt Østre Landsret dog, at der var tale om en så væsentlig fejl, at selv påvirkningsrisikoen var nok til, at afgørelsen var ugyldig."