search menu
bookmark
person

Den første container-dom – U 1976.129 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 104/1975. Refereret af andre i U 1976.129 H.

Oprindeligt kommenteret af

Denise Malou Faber Denise Malou Faber

i 2017

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2017

Resumé

Resumé

Dom afsagt af Højesteret med 5 dommere

Dissens: 4-1

Tema: Erstatningsret, overtrædelse af forskrifter.

Fakta:

En maskintekniker påkørte på sin scooter en affaldscontainer, der var placeret på kørebanen, og afgik som følge heraf ved døden. Containeren, der var udlejet af Aalborg kommune til Hasseris Boligselskab, var placeret uden nogen afmærkninger. Containerens placering på kørebanen var ikke ulovlig, men ifølge en politirapport faldt den i et med horisonten og asfalten, ligesom den var placeret i skygge på tidspunktet for anmeldelsen.

Højesterets flertal fandt, at der ikke var noget ansvarsgrundlag, hvorfor Aalborg kommune frifandtes. Højesterets mindretal stemte derimod for at stadfæste Vestre Landsrets afgørelse om ansvar for Aalborg kommune for 1/3 af skaden. Containeren burde ifølge mindretallet, henset til containernes størrelse og farve, have været afmærket.

Eksamensrelevans:

Som et moment i bedømmelsen af, hvorvidt der er handlet culpøst, indgår overtrædelse af forskrifter. Forskrifter er generelle og udtryk for, hvad der er rigtig adfærd. Forskrifter fastlægger således en handlepligt, og en manglende overholdelse heraf giver en formodning for erstatningsansvar. Forskrifterne kan således anvendes til at vurdere, hvorvidt skadevolder har handlet uagtsomt eller ej.

I afgørelsen fandt Højesteret ikke, at Aalborg kommune havde handlet ansvarspådragende ved at placere containeren uden afmærkning, hvorfor Aalborg kommune blev frifundet for at betale erstatning.

Der var på skadestidspunktet i 1972 ikke udfærdiget nogen forskrifter for så vidt angår placering af containere, hvorfor afgørelsen må sammenholdes med den lignende container-dom gengivet i U.1989.282V, hvor udfaldet blev det modsatte. Afgørelsen fra 1976 er således også afsagt med dissens. Aalborg kommune var formentlig blevet pålagt ansvar, såfremt der på daværende tidspunkt havde været udfærdiget forskrifter om containere, og disse ikke havde været overholdt. I den anden container-dom pålagde Vestre Landsret udlejeren af containeren en erstatningspligt for tingsskade som følge af manglende overholdelse af forskrifter om placering af containere. Her havde en mand ligeledes - dog i personbil - påkørt en container placeret på kørebanen, som ikke var afmærket, som påkrævet i medfør af forskriften. Containeren var således placeret uden lys og reflekser.

Det bemærkes, at der er situationer, hvor en forskriftsovertrædelse ikke medfører erstatningsansvar. Dette gør sig blandt andet gældende for nødværgesituationer, eller hvis reglen ikke har haft til formål at regulere, hvad der er forsvarlig adfærd.

Til Eksamen

I dommen trykt i U.1976.126H tog Højesteret i en sag, hvor en mand påkørte en container, og som følge heraf afgik ved døden, stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det var ansvarspådragende, at Aalborg kommune havde placeret en affaldscontainer på kørebanen uden nogen form for afmærkning. Højesteret frifandt med dissens kommunen. 

På tidspunktet for ulykken var der ikke udfærdiget forskrifter for så vidt angår placering af containere. Dommen bør sammenholdes med den senere container-dom trykt i U.1989.282V på hvilket tidspunkt, der var affattet forskrifter, og hvor der blev pålagt ansvar.

Retsstillingen kan opsummeres således: Ved vurderingen af, hvorvidt skadevolder har handlet ansvarspådragende kan en overtrædelse af forskrifter give formodning for culpa og dermed for et erstatningsansvar, såfremt de øvrige erstatningsretlige betingelser er opfyldt, idet forskrifter er udtryk for, hvad der kan anses som rigtig adfærd.