search menu
bookmark
person

Den afskedigede klinikassistent – U.1996.1462H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 76/1995. Refereret af andre i U.1996.1462H.

Oprindeligt kommenteret af

Mads Helmuth Lund Mads Helmuth Lund

i 2019

Verificeret af advokat

Sarah Ann Mønsted Sarah Ann Mønsted

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret den 12. september 1996, 5 dommere. 

Dissens: ingen. 

Tema: partshøring, væsentlighedsvurdering. 

Fakta: 

Dommen omhandler en situation, hvor der i en kommune skulle spares penge. Man besluttede, at dette skulle ske ved fyring af en fuldtids klinikassistent (på trods af, at der forelå anbefalinger om, at prioriteringen burde være anderledes). Den fyrede klinikassistent fik ikke mulighed for at udtale sig inden fyringen, og pligten til partshøring i forvaltningslovens § 19, stk. 1, var således tilsidesat. Højesteret foretog herefter en vurdering af, hvorvidt den manglende partshøring kunne antages at have haft betydning for udfaldet af sagen. Da dette ikke kunne afvises, fandt man at afgørelsen var ugyldig og klinikassistenten blev tilkendt erstatning. 

Eksamensrelevans: 

Denne dom er et stærkt præjudikat i forhold til, at afskedigelse af en offentlig overenskomst ansat er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. 

Partshøring: 

Forvaltningen har på baggrund af forvaltningslovens § 19, stk. 1, pligt til at foretage partshøring inden der træffes afgørelse. Reglen om partshøring er en garantiforskrift. 

 

Væsentlighedsvurdering: 

Når det er konstateret, at man har tilsidesat pligten til partshøring, må der foretages en væsentlighedsvurdering. En fejl i forbindelse med sagsbehandlingen er en retlig mangel, men der skal modsat ved hjemmelsmangler (der også er en retlig mangel) foretages en vurdering af manglens væsentlighed, da den IKKE er generelt væsentlig i udgangspunktet. Man må derfor undersøge, om den er konkret væsentlig. Eftersom der er tale om en garantiforskrift er formodningen for, at den har haft betydning for udfaldet, og at den dermed er konkret væsentlig. Bevisbyrden påligger myndigheden, som altså skal kunne godtgøre, at fejlen ikke har haft betydning. 

Til Eksamen

Dommen er særdeles brugbar i opgaver, hvor problemstillingen er, at en garantiforskrift er blevet tilsidesat. Eksempler på garantiforskrifter er fx partshøringspligten (som i sagen, reglerne om inhabilitet, officialprincippet og pligten til begrundelse af afgørelser. Man kan inddrage sagen som et eksempel på, at der skal foretages en vurdering af, om en sådan tilsidesættelse er konkret væsentlig. 

 

Eksempel

"Som et eksempel på, at der skal foretages en vurdering af den konkrete væsentlighed af en sagsbehandlingsfejl, kan nævnes sagen U 1996.1462 H, hvor partshøringspligten var tilsidesat. Efter dette var konstateret, gik retten ind og foretog en vurdering af, hvorvidt fejlen havde haft konkret betydning for sagen. Da pligten til partshøring er en garantiforskrift, er formodningen for, at den har haft konkret betydning i sagen og dermed vil føre til afgørelsens ugyldighed. I sagen kunne Højesteret ikke afvise, at fejlen havde haft betydning, og sagsøger fik derfor medhold."