search menu
bookmark
person

De uforklaret barnløse – U 2000.1196/2 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 238/1999. Refereret af andre i U 2000.1196/2 H.

Oprindeligt kommenteret af

Niklas Dybro Jensen Niklas Dybro Jensen

i 2019

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Forvaltningsret, Offentlige myndigheders ansvar, Lighedsgrundsætning

Fakta:

Et samlevende par, som boede i Frederiksborg Amt, fik diagnosen "uforklaret barnløse". Parret ønskede at komme i IVF-behandling (fertilitetsbehandling), men diagnosen opfyldte ikke de af Frederiksborg Amts Sundhedsudvalg opstillede kriterier for modtagelse af behandlingen. Frederiksborg Amt var det eneste amt i landet, hvor folk med diagnosen "uforklaret barnløse" ikke kunne modtage IVF-behandling. Efter afslaget fik parret IVF-behandling ved en privatklinik og anlagde herefter sag mod amtet med påstand om, at amtet havde handlet retsstridigt, og at amtet derfor skulle dække parrets omkostninger til privatklinikken.

Både Østre Landsret og Højesteret kom frem til, at lov om sygehusvæsenet ikke angav hvilke behandlinger, der skulle ydes, eller til hvilke persongrupper, behandlingsmulighederne skulle tilbydes. Denne vurdering var overladt til den enkelte amtskommune. Det var derfor hverken retsstridigt eller i strid med lighedsgrundsætning, at amtet inden for lovens rammer havde opsat andre og mere snævre grænser for mulighed for modtagelse af behandling i forhold til resten af landets amter. For Højesteret blev der desuden fremlagt oplysninger om, at den daværende Indenrigsminister ved behandling af loven havde udtalt, at det var muligt, at der kunne opstå forskelle amterne imellem. Frederiksborg Amt blev derfor frifundet.

Eksamensrelevans:

Der er i forvaltningsretten et krav om lighed, hvilket beror på hensynet til en ensartet behandling i det offentlige. Kravet til lighed indebærer, at væsentlig lige forhold skal behandles lige i retlig henseende.  Lighedsgrundsætningen er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan opstå forskelligartet behandling efter samme retsgrundlag. Den forskelligartede behandling skal dog enten have lovhjemmel eller være sagligt begrundet. Som illustreret i dommen kunne fravigelser foretages ud fra politiske og økonomiske overvejelser.

Til Eksamen

Til eksamen:

I dom U. 2000.1196/2H behandlede henholdsvis Østre Landsret og Højesteret spørgsmålet om, hvorvidt et amt efter lov om sygehusvæsenet kunne opstille kriterier, der som de eneste i landet ikke gav "uforklaret barnløse" ret til IVF-behandling(fertilitetsbehandling).

Både Østre Landsret og Højesteret kom frem til, at den nærmere fastlæggelse af tilbuddet var en amtskommunal opgave, og da de opstillede kriterier lå inden for lovens rammer og var sagligt begrundede, var disse hverken i strid med lovens bestemmelser eller lighedsgrundsætningen.