search menu
bookmark
person

De blyholdige dåsetomater – U.1989.713H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 200/1985. Refereret af andre i U.1989.713H.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Brudsgård Larsen Emil Brudsgård Larsen

i 2017

Verificeret af advokat

Rasmus Mandøe Jensen Rasmus Mandøe Jensen

i 2017

Resumé

Dommen er afsagt i Højesteret

Dissens:  Ingen

Fakta:  En sælger havde i Tyskland opkøbt et stort parti dåsetomater, som denne videresolgte til Dansk Supermarked. Køberen havde ved en repræsentant besigtiget partiet af dåsetomater, der udgjorde 180.000 dåser. Denne besigtigelse havde dog kun karakter af en udvendig besigtigelse af dåserne, og indholdets kvalitet blev således ikke underlagt prøve. Efter at halvdelen af dåserne var modtaget af køberen, blev yderligere salg af dåsetomaterne forbudt, idet der i tomaterne fandtes et for højt bly- og tinindhold. Køberen hævede derfor berettiget handlen, idet det blev lagt til grund, at denne ikke havde pligt til at undersøge dåsernes indhold for bly og tin i medfør af købelovens § 47.

Eksamensrelevans: Dommen sætter fokus på købelovens § 47, der knæsætter køberens undersøgelsespligt af den købte genstand. Spørgsmålet i denne sag er herefter, hvor langt køberens undersøgelsespligt skal strækkes. Domstolen lagde vægt på, at der under forhandlingerne vedrørende købet af dåsetomaterne ikke blev nævnt risikoen  for, at dåserne kunne indeholde for høje tin- og blyværdier, ligesom det ikke var sædvane, at en køber foretog kemisk analyse af dåsernes indhold. Dette er således momenter, som retten tillægger vægt i vurderingen af, hvorvidt køberen skulle have foretaget en yderligere undersøgelse af indholdet. Selvom dåsetomaterne blev solgt til en lav pris, og det faktum, at nogle af dåserne fremstod rustne og uden mærkater, forpligtede dette ikke køberen til, at iværksætte yderligere undersøgelser, der kunne have påvist det for høje indhold af bly og tin.

I en lignende situation vil dommen kunne fungere som støtte for, at en køber ikke mister sin hæveadgang på trods af en manglende undersøgelse. Det er imidlertid relevant at betone vigtigheden af de momonter, som domstolen lægger til grund for afgørelsen, herunder navnligt, at en kemisk undersøgelse ikke var foreskrevet eller sædvane ved salg af grøntkonserves.

Til Eksamen

Denne dom er illustrerende til belysning af, hvor langt caveat emptor-reglen kan strækkes i handelskøb. I nærværende situation kunne køberen ikke forpligtes at iværksætte en kemisk undersøgelse af dåsernes indhold, hvorfor køberen med rette kunne hæve købet, da varerne viste sig at være mangelfulde. Det var ikke antaget som branchekutyme, at køberen skulle iværksætte en sådan kemisk undersøgelse af indholdet, hvorfor denne skjulte fejl, ikke burde være opdaget ved en sædvanlig, udvendig, undersøgelse af dåserne. Der lægges i dommen vægt på, hvad der er sædvanligt for branchen, når det skal bestemmes, om køberen kan pålægges en udvidet undersøgelsespligt eller ej. Momenterne talte i denne situation for, at en udvidet undersøgelsespligt ikke skulle finde sted.