search menu
bookmark
person

CPH Vision – U.2002.765H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 589/2000. Refereret af andre i U.2002.765H.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Stiltiende stiftelse af interessentskab og fordelingen af ejerandele.

Fakta: A og B indledte i et samarbejde omkring afholdelse af modemesser under navnet Cph Vision. Der blev ikke indgået nærmere aftale om den selskabsretlige opsætning af samarbejdet, og parterne havde ikke foretaget noget økonomisk indskud. Der blev afholdt modemesser i februar og august 1998, hvoraf lejeaftalen til februar-messen blev indgået med A’s firma, og lejeaftalen til august-messen blev indgået med B’s firma. Forud for august-messen opstod der imidlertid uenigheder mellem parterne, men august-messen blev alligevel gennemført. Uenighederne fortsætte efter messens afholdelse, idet parterne ikke kunne blive enige om delingen af messernes overskud. Højesteret fandt frem til, at der stiltiende var etableret et interessentskab, hvorefter overskuddet i mangel af anden aftale herom skulle fordeles lige mellem parterne.

Eksamensrelevans: Dommen behandler den situation, hvor et samarbejde har fået en sådan fast karakter, at et interessentskab må anses for etableret.

Dommen fastslår, at det ikke kræves, at der foreligger en mundtlig aftale for at stifte et interessentskab, men at dette kan ske stiltiende. Dommen fastslår endvidere, at interessentskabet udgør den selskabsretlige residualform (dvs. den selskabsform, som antages at foreligge, hvis konstruktionen parterne imellem ikke kan henføres til en anden selskabsform), og at interessenter i mangel af anden aftale herom har lige store ejerandele, hvilket ligeledes medfører en ligedeling af interessentskabets overskud. Det er desuden en forudsætning for, at et interessentskab må anses for stiftet, at parterne i fællesskab driver erhvervsvirksomhed.

Af dommen kan ligeledes udledes, at en interessent ikke uden særskilt aftale eller fælles forudsætninger herom kan kræve særskilt honorering for særlige arbejdsopgaver forud for fordelingen af interessentskabets overskud eller underskud. 

Til Eksamen

At et interessentskab kan stiftes stiltiende blev bl.a. fastslået i U2002.765H, hvor to parter indledte et samarbejde omkring afholdelse af modemesser under navnet Cph Vision. Parterne indgik ikke nærmere aftale om den selskabsretlige opsætning af samarbejdet og havde ikke foretaget noget økonomisk indskud. Højesteret fandt, at der ved parternes samarbejde om driften af messevirksomheden blev stiftet et interessentskab.