search menu
bookmark
person

Containeren uden lys – U.1989.282V

bookmark_border attachment

Vestre Landsrets dom i sag B 1263/1987. Refereret af andre i U.1989.282V.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Brkic Stefan Brkic

i 2019

Verificeret af advokat

Stefan Brkic Stefan Brkic

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret
Dissens: Ingen
Tema: Overtrædelse af forskrift

Fakta

En bilist påkørte på en mørk og regnfuld aften en affaldscontainer, som stod henstillet tæt på et hjørne i højre side af vejen. Bilisten krævede erstatning fra containerens ejer (udlejer) for den skade, som var blevet påført bilen ved påkørslen. Det blev af retten lagt til grund, at containerens ejer havde undladt at medlevere lygter eller instruere om gældende forskrifter for afmærkning af containere med lygter i forbindelse med henstilling af containeren til en lejer. Påkørslen af containeren blev anset for udelukkende at kunne tilskrives den manglende afmærkning, hvorfor ejeren af containeren blev pålagt at erstatte skaden på bilen. Retten fandt i den forbindelse ikke grundlag for at tillægge bilisten nogen del af ansvaret for påkørslen.

Eksamensrelevans

Ved vurderingen af, om en skadevolder har handlet ansvarspådragende i henhold til den almindelige ansvarsregel (culpa), spiller det en væsentlig rolle i uagtsomhedsbedømmelsen, om der er overtrådt en forskrift af betydning for den indtrådte skade. Sådanne regler foreskriver, hvad der betragtes som den ”rigtige adfærd” i en given situation, og en overtrædelse vil derfor ofte føre til, at domstolene finder en adfærd uagtsom og ansvarspådragende. Det blev således i nærværende sag lagt til grund, at ejeren af containeren var erstatningsansvarlig for den skade, som en bilist var blevet påført ved påkørsel af en henstillet container. Årsagen til påkørslen fandtes at være den manglende afmærkning af containeren med lygter i henhold til gældende forskrift på området. Som eksempel på andre forskrifter, der påbyder en given adfærd, kan nævnes færdselslovens regler om lygteføring og spirituskørsel etc. 

Til Eksamen

Når det skal vurderes, om en skadevolder har handlet ansvarspådragende efter culpareglen, vil der skulle foretages en vurdering og afvejning af alle omstændigheder omkring skaden. 

I nærværende sag lagde retten til grund, at ejeren af containeren havde udvist uforsvarlig adfærd ved henstilling af en container til en lejer. Ejeren havde i den forbindelse undladt at forsyne containeren med lygter eller instruere lejeren herom i henhold til gældende forskrift på området. I praksis vil overtrædelse af en forskrift ofte betyde, at en adfærd karakteriseres som culpøs, idet forskriften er culpanormerende. 

Hvis det efter vurdering af skadevolders adfærd kan lægges til grund, at den pågældende har handlet culpøst og påført skadelidte et tab, skal det dernæst vurderes, om de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt. Det skal således vurderes, om der er den fornødne årsagsforbindelse (kausalitet) mellem adfærden og skaden, og om skaden var påregnelig (adækvat) for skadevolder. Det bemærkes, at særligt sidstnævnte betingelse kan være vanskelig at vurdere i praksis. Såfremt alle betingelserne er opfyldte, og der ikke foreligger nogen ansvarsfrihedsgrunde, kan det følgelig konkluderes, at skadevolder er erstatningsansvarlig over for skadelidte. 

Det bemærkes, at nærværende sag primært omhandler den første betingelse vedrørende ansvarsgrundlaget (culpa), og derfor ikke indeholder en udførlig gennemgang af de øvrige erstatningsbetingelser. I en eksamenssituation vil den imidlertid studerende skulle gennemgå samtlige erstatningsbetingelser, medmindre der specifikt spørges ind til en eller flere betingelse. Såfremt samtlige erstatningsbetingelser gennemgås, bør den studerende primært bruge sin energi på de(n) betingelse(r), der i det konkrete tilfælde særligt giver anledning til nærmere behandling.