search menu
bookmark
person

Cigaretautomaten – U 1968.416 H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 111/1967. Refereret af andre i U 1968.416 H.

Oprindeligt kommenteret af

Mads Ehlers Falch Mads Ehlers Falch

i 2017

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Tema: Forsinkelse, ophævelse, "en ringe del af det solgte", jf. KBL § 21, stk. 3, aftaler om misligholdelse.

Fakta

Dommen handler om en restaurant, som af en forhandler køber en cigaretautomat. Da der var tale om en lille restaurant betingede køber sig, at automaten skulle kunne stå udendørs i løbet af dagen og kunne køres ind i restauranten efter lukketid. Til dette formål skulle der monteres hjul under automaten, og ved restauranten skulle der opsættes en slisk (=en rampe), som automaten kunne køres ud og ind af restauranten på. Disse betingelser blev nedfældet i købsaftalen, og etablering af slisken var således en integreret del af aftalen. Både automaten og slisken skulle ifølge aftalen leveres omgående.

I forbindelse med leveringen af automaten d. 1. maj etableredes en træslisk, som viste sig uegnet til formålet. Sælgerens løsning på problemet var etablering af en slisk af metal samt en justering af hjulene på automaten. Da etablering af metalslisken trak i langdrag valgte køberen den 8. juli at hæve købet.

Sælger påstod, at køber ikke havde været berettiget til at hæve aftalen, eftersom forsinkelsen kun angik en ringe del af leverancen, jf. KBL § 21, stk. 3.

Sælger påstod desuden, at køber var afskåret fra at ophæve aftalen, da aftalen indeholdte en klausul, hvorefter køber ikke grundet forsinkelse kunne ophæve aftalen, men på ubestemt tid måtte afvente sælgers afhjælpning. Heroverfor påstod køber, at der forelå væsentlig hævebegrundende forsinkelse, samt at den af sælger påberåbte klausul ikke afskærer ophævelse i et tilfælde som det foreliggende.

Højesteret fandt, at da det var aftalt, at levering skulle ske omgående, og at da der fra leveringstidspunktet d. 1. maj var forløbet over to måneder før ophævelsen skete, forelå en væsentlig forsinkelse med hensyn til slisken. Da automaten og slisken hørte sammen, og da køber i kontrakten havde lagt stor vægt på, at automaten skulle kunne flyttes, angik forsinkelsen ikke blot en ringe del af leverancen. På den baggrund var købers ophævelse af aftalen berettiget. Højesteret bemærkede i øvrigt, at klausulen i aftalen ikke kunne føre til et andet resultat.

 

Eksamensrelevans

Som udgangspunkt kan en aftale ophæves i tilfælde af væsentlig misligholdelse. Ifølge KBL § 21, stk. 3, er enhver forsinkelse i handelskøb væsentlig, medmindre det alene er en ringe del af det solgte, som er forsinket. I dommen var der tale om et handelskøb, jf. KBL § 4, stk. 1. Derfor var spørgsmålet, om slisken udgjorde en ringe del af det solgte.

Hvorvidt der er tale om en ringe del er nødvendigvis en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. I vurderingen kan det inddrages, som Højesteret gjorde i dommen, om køber under kontraheringen har lagt særlig vægt på den specifikke del, samt på hvor stor ulempe forsinkelsen mht. delen påfører køberen. Højesteret påpegede eksempelvis, at det talte imod, at der var tale om forsinkelse af en ringe del, at køberen fra start havde givet udtryk for, at automaten skulle kunne køres ind i restauranten om natten, samt at køberen havde sørget for at nedfælde dette i aftalen.

Som udgangspunkt står det parterne frit for, at regulere misligholdelsestilfælde i deres aftale. Parterne kan i forbindelse med handlen både indgå aftale om, hvornår misligholdelse foreligger samt om, hvilke misligholdelsesbetingelser der i så fald kan bringes i anvendelse. Sådanne aftaler er som udgangspunkt gyldige og indgås i stort omfang i det praktiske retsliv.

Dommen viser dog, at klausuler som den foreliggende kun er gyldige på betingelse af, at afhjælpningen kan ske og faktisk sker inden for en overskuelig tid. Køber er således ikke qua klausulen henvist til, at afvente sælgers afhjælpning på ubestemt tid, men kan trods klausulens ordlyd hæve aftalen, hvis afhjælpning ikke sker inden rimelig tid. Et sådant resultat ville formentlig også kunne nås på baggrund af generalklausulen i AFTL § 36, da det forekommer urimeligt byrdefuldt at henvise køber til på ubestemt tid at afvente sælgers utjenlige og stærkt forsinkede afhjælpningsforsøg.

Til Eksamen

Til eksamen

Dommen viser, at en sælger ikke kan modsætte sig købers ophævelse med henvisning til KBL § 21, stk. 3, hvis der er tale om forsinkelse med hensyn til aftaleelementer, som køber under aftaleforhandlingerne og i selve aftalen særligt har fremhævet. Sådanne særligt fremhævede aftaleelementer udgør ikke "en ringe del af det solgte", jf. KBL § 21, stk. 3.

Dommen illustrerer desuden, at selvom der i aftalen er indsat en klausul om, at aftalen ikke kan ophæves grundet forsinkelse, kan aftalen hæves, hvis ikke afhjælpning sker inden for en overskuelig tid. Udgangspunktet i handelskøb er, at enhver forsinkelse er væsentlig og dermed hævebegrundende, jf. KBL § 21, stk. 3. En klausul som den foreliggende medfører lidt forenklet fortalt, at hæveadgangen først indtræder, når afhjælpning ikke er foretaget inden rimelig tid. Klausulen afskærer dog ikke hæveadgangen for bestandigt i tilfælde af forsinkelse.