search menu
bookmark
person

Calypso rejser – U.2007.497H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 354/2003. Refereret af andre i U.2007.497H.

Oprindeligt kommenteret af

Lynge Daugaard Jensen Lynge Daugaard Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Hur Bertelsen Michael Hur Bertelsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Ledelsesansvar (pligt til at føre tilsyn med selskabets økonomi)

Fakta: I januar 1996 stiftedes et rejseselskab, A, med en selskabskapital på 1 mio. kr. Finansieringen af selskabet bestod af de forudbetalinger, som selskabet havde modtaget fra sine kunder. A blev erklæret konkurs i oktober 1996 med en negativ egenkapital på 37,3 mio. kr. Årsagen til underskuddet var hovedsagligt, at A havde solgt rejser til priser, der end ikke dækkede de direkte omkostninger, herunder til hotel og fly. Højesteret fandt, at selskabet var blevet drevet på en måde, som måtte betegnes for klart uforsvarlig, og at bestyrelsen havde forsømt sin forpligtelse til at føre tilsyn med selskabets økonomi og forhold i øvrigt. Selskabets bestyrelse, direktør (der også var medlem af bestyrelsen) og selskabets reelle leder blev fundet solidarisk ansvarlige for konkursboets krav på 5 mio. kr., svarende til det underskud, som kunne være undgået, hvis selskabets virksomhed var blevet indstillet i sommeren 1996. Højesteret fandt ikke grundlag for at lempe ansvaret for nogle af de erstatningsansvarlige. I det indbyrdes forhold mellem de erstatningsansvarlige, skulle kun den faktiske leder af selskabet endeligt betale erstatning. 

Eksamensrelevans: Dommen angår selskabsledelsen forpligtelser til at sikre en forsvarligt drift af selskabet og dets økonomiske forhold.

Dommen viser, at brud på selskabsledelsens forpligtelser i SL §§ 115 (bestyrelsen) og 118 (direktionen) til løbende at sikre en forsvarligt drift af selskabet, herunder at føre opsyn med selskabets økonomiske forhold, kan medføre et erstatningsansvar for selskabsledelsen, hvis de almindelige betalinger for erstatningsansvar er opfyldt. Bestyrelsesmedlemmerne skal i henhold til ansvarsvurderingen ligebehandles, hvilket medfører, at et bestyrelsesmedlem ikke erhverver en ret til at blive målt med en lempet culpamålestok, såfremt medlemmet besidder en svag forretningsmæssig forståelse.

Dommen viser endvidere, at et erstatningsansvar ikke kun kan komme på tale for den personkreds, som opregnes i SL § 361, men også omfatter andre personer med tilknytning til selskabet, idet reglen i SL § 361 alene hviler på et almindeligt culpaansvar. Bestemmelsen er efter forarbejderne alene indsat for at fremhæve det erstatningsansvar, som påhviler selskabsledelsen.

Dommen viser også, at det kan have afgørende betydning for den endelige fordeling af det indbyrdes ansvar mellem medlemmerne af selskabsledelsen, hvem der har været den faktiske, reelle leder af selskabet og således været hovedansvarlig for selskabets dispositioner. 

Til Eksamen

Ikke at følge med i selskabets økonomiske forhold vil ofte føre til, at ledelsen har handlet ansvarspådragende, jf. U.2007.497H om Calypso Verdensrejser, hvor selskabets bestyrelsesmedlemmer ifaldt solidarisk erstatningsansvar efter dets konkurs. I sagen fandt Højesteret, at selskabets bestyrelse havde forsømt sin forpligtelse til at føre tilsyn med selskabets økonomi og forhold efter den dagældende aktieselskabslov § 54, stk. 3 og derved havde udvist en betydelig uagtsomhed, da bestyrelsen ellers på et tidligere tidspunkt ville være blevet klar over, at selskabet havde lidt betydelige tab, og at den økonomiske situation var så dårlig, at driften måtte indstilles.