search menu
bookmark
person

Billedet, der opretholdte ejendomsretten – U.1950.691H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 32/1949. Refereret af andre i U.1950.691H.

Oprindeligt kommenteret af

Emil Skovgaard Bak Emil Skovgaard Bak

i 2019

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret den 26. maj 1950


Dissens: 8-1

Tema: Betroelsestilfælde, ekstinktion og vindikation

Fakta:

Ejeren A af en motorcykel udlejede denne til lejeren, B. Ejeren overlod i forbindelse hermed B de nødvendige papirer for, at B kunne få indregistreret motorcyklen til udlejning i ejerens navn. Ved hjælp af papirerne og ejerens kørekort, hvor B havde klistret sit eget billede ind, legitimerede B sig som ejer og videresolgte motorcyklen. Spørgsmålet var herefter, om A kunne vindicere motorcyklen fra den godtroende køber. Landsretten udtalte, at ejeren A ”… ikke kunne påregne en sådan handlemåde…”, og at A derfor kunne vindicere motorcyklen. Højesterets flertal stadfæstede i henhold til de anførte grunde.

  

Eksamensrelevans:

Dommen er relevant i forbindelse med betroelsestilfælde (der var oprindeligt tale om lejeforhold).

Hvis ejeren af en genstand (hjemmelsmanden) overlader denne til en anden, uden at det er hensigten at denne skal blive ejer af genstanden (betroelsestilfælde) er udgangspunktet klart, at ejeren bevarer sin ejendomsret (vindikation), selv om den som er overladt genstanden sælger den til en godtroende erhverver eller i øvrigt stifter andre rettigheder, f.eks. pantsætning.

Retspraksis og teorien opstiller imidlertid visse modifikationer til dette udgangspunkt, i tilfælde hvor den oprindelige berettigede i særlig grad har udvist uforsigtighed, passivitet eller udstyret besidderen med en særlig legitimation, såfremt dette er tilfældet vil den godtroende erhverver kunne vinde retten over genstanden (ekstinktion).

Dommen illustrerer hvornår der ikke er udvist en sådan grad af uforsigtighed, hvilken begrunder ekstinktion. 

Til Eksamen

I dommen, U 1950.691 H, behandler Højesteret et spørgsmål om, hvorvidt udgangspunktet om vindikation skulle fraviges under de konkrete omstændigheder.

Ejeren havde overladt lejeren både legitimationspapirer og papirerne på motorcyklen. Lejeren udgav sig herefter som ejer af motorcyklen og solgte denne til en godtroende erhverver. Lejerens handlemåde var dog ikke påregnelig for ejeren, hvorfor denne - i overensstemmelse med udgangspunktet - kunne vindicere motorcyklen fra den godtroende erhverver. 

Ved udlån af motorkøretøjer er det således ikke tilstrækkeligt til ekstinktion, at ejeren overlader låneren køretøjets papirer.