search menu
bookmark
person

Billedbogssagen – U.1975.30H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 211/1973. Refereret af andre i U.1975.30H.

Oprindeligt kommenteret af

Tobias Holm Yde Tobias Holm Yde

i 2017

Verificeret af advokat

Ellen Skodborggaard Ellen Skodborggaard

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Forholdet mellem folkeret og national ret

Faktum:

Sagen omhandlede en børnebilledbog uden tekst, som Danmarks Radio havde vist i en tv-udsendelse uden at betale vederlag herfor.

Rettighedshaveren til billedbogen anførte i sagen at § 25, stk. 1 i ophavsretsloven, skulle fortolkes indskrænkende, således at den harmonerer med bestemmelsen i Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker som Danmark havde tiltrådt. Danmarks Radio gjorde hertil gældende, at uanset Danmarks tiltrædelse og ratifikation af Bernerkonventionen, er traktaterne ikke en del af dansk ret, og bestemmelsen i § 25, stk. 1, kan ikke fortolkes indskrænkende.

Højesteret afgjorde sagen til fordel for rettighedshaveren, hvorfor Danmarks Radio var forpligtet til at betale et passende vederlag for udsendelsen. Højesteret begrundede dog alene afgørelsen ud fra ophavsretlige bestemmelser.

Eksamensrelevans:

Forholdet mellem folkeret og national ret

Det er i dansk folkeretsteori blevet diskuteret hvorvidt dansk ret indeholder en fortolkningsregel.

Diskussionen har nær sammenhæng med spørgsmålet om, hvorvidt Danmark i folkeretlig sammenhæng er et dualistisk eller et monistisk retssystem. Se mere om denne diskussion i kommentaren til U 2006.770 H.

Fortolkningsreglen betyder i dansk ret at danske regler kan fortolkes i overensstemmelse med Danmarks folkeretlige forpligtelser. Denne regel følger det logiske synspunkt, at der tilstræbes en fortolkning, som ikke er i strid med de folkeretlige forpligtelser, for at undgå at påføre den danske stat ansvar for folkeretsbrud. 

Danmarks Radio procederede i sagen på, at uanset Danmarks tiltrædelse og ratifikation af Bernerkonventionen, er traktaterne ikke en del af dansk ret, og bestemmelsen i § 25, stk. 1, kan ikke fortolkes indskrænkende. I dommens præmisser blev der som bekendt udelukkende henvist til ophavsretslovens bestemmelser. Jørgen Trolle, en af de syv Højesteretsdommere i sagen, udtrykte dog mere folkeretlige betragtninger i sin kommentar til dommen, U 1975 B, s. 108-112:

"Hvad angår bogens - uomtvistede - egenskab af kunstværk kan det først siges, at domstolene efter almindelig opfattelse i tvivlstilfælde hellere bør fortolke en lov sådan, at den er i overensstemmelse med folkeretten end sådan, at de er strid med den. På tilsvarende måde vil der være en naturlig tilbøjelighed til at forstå en lov som opfyldende vore folkeretligt påtagne forpligtelser fremfor at forstå den som værende i strid med dem."

Kommentaren af Jørgen Trolle kan derfor siges at være en klar støtte og bekræftelse af ovenfor refererede fortolkningsregel.

Til Eksamen

Til eksamen:

Følgende tekststykke er tiltænkt som et eksempel på en kort og præcis reference til afgørelsen U 1975.30 H:

"Det er i dansk folkeretsteori blevet diskuteret hvorvidt dansk ret indeholder en fortolkningsregel. Jørgen Trolles kommentar til U 1975.30 H, i U 1975 B, s. 108-112, støtter det synspunkt, at domstolene rent faktisk anvender en sådan regel, idet Trolle anfører; at domstolene i tvivlstilfælde hellere bør fortolke en lov sådan, at den er i overensstemmelse med folkeretten end sådan, at den er strid med den."