search menu
bookmark
person

Bilka-sagen – U.2010.2142H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 430/2008. Refereret af andre i U.2010.2142H.

Oprindeligt kommenteret af

Emma Marie Søgaard Emma Marie Søgaard

i 2019

Verificeret af advokat

Sarah Ann Mønsted Sarah Ann Mønsted

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret den 18. maj 2010, 9 dommere. 

Dissens: ingen. 

Tema: erstatning for skadevoldende afgørelser

Fakta:

Sagen drejede sig om et stort varehus, der blev opført i Horsens kommune i strid med gældende regler. Den dispensation, der var givet til opførelsen var tidligere blevet kendt ugyldig. De omkringliggende købmænd ønskede derefter erstatning, da en del havde oplevet omsætningsfald i forbindelse med åbningen af det ulovlige nye varehus. Ved en syns- og skønsundersøgelse, der drejede sig om at kortlægge, hvorvidt hver enkel butik havde lidt et kausalt tab, blev det fastslået, at kun et fåtal af de butikker der havde gjort krav på erstatning rent faktisk kunne bevise, at deres tab havde forbindelse til åbningen af Bilka.

Med hensyn til de butikker (OBS/Kvickly Xtra samt Aktiv Super) hvis tab det var muligt at forbinde til Bilkas eksistens, blev afgørelsen truffet på baggrund af beskyttelsesinteressen i planlovens regler om detailhandel. I forarbejderne til disse regler fremgår det, at formålet er at styrke amter og kommuners planlægning på detailhandelsområdet i sammenhæng med planlægningen på andre områder som fx privat og kollektiv trafik, byfornyelse, boligforsyning og andre servicefunktioner. Loven indeholder ikke bestemmelser, der regulerer erhvervspolitiske emner, fx konkurrenceforhold. Højesteret endte således med at stadfæste landsrettens dom, som ikke gav medhold i krav om erstatning med henvisning til, at der ikke var fornøden beskyttelsesinteresse.

Eksamensrelevans: 

På samme måde som ved erstatningsansvar indenfor privatretten er der visse betingelser, der skal være opfyldt for, at det offentlige kan holdes erstatningsansvarlig. Det drejer sig om tab, adækvans, manglende egen skyld, årsagssammenhæng og lovens beskyttelsesområde. 

Den relevante betingelse i forbindelse med denne sag er lovens beskyttelsesområde. 

I Højesterets dom fremhæves det netop som en betingelse, at d"en individuelle interesse, der begrunder kravet, indgår blandt de interesser, som den pågældende lovgivning har til formål at varetage". 

Den bestemmelse i planloven der var overtrådt i forbindelse med dispensationen, der blev givet til Bilka, havde altså ikke til formål at beskytte omkringliggende købmænd imod konkurrence. Dette understreges yderligere ved, at Højesteret afslutter sin dom med at anføre, at "appellanterne på baggrund af lokalplanen måtte forvente, at der - uden dispensation - kunne etableres et butikscenter med et stort supermarked, som ville påføre dem konkurrence".

Til Eksamen

Sagen er idéel i forbindelse med opgaver vedrørende forvaltningen som erstatningsansvarlig for skadevoldende afgørelser. I Højesterets dom oplistet de betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan blive tale om erstatning til en anden end selve afgørelsens adressat. 

 

Eksempel: 

"I sagen illusterer det, hvordan det er en betingelse for erstatning for en skadevoldende afgørelse, at den bestemmelse der er sket brud på, rent faktisk har til formål, at beskytte den erstatningssøgendes interesse. Bilka var blevet opført uden gyldig dispensation, og omkringliggende købmænd ønskede erstatning for nedsat omsætning. Da den bestemmelse i planloven, der var sket brud på, ikke havde som formål at beskytte omkringliggende købmænd mod konkurrence fra en ny butik, kunne købmændene ikke få erstatning for nedgangen i deres omsætning."