search menu
bookmark
person

Beauty box'en – U.1986.654H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 146/1983. Refereret af andre i U.1986.654H.

Oprindeligt kommenteret af

Mia Sander Mia Sander

i 2017

Verificeret af advokat

Niels Aagaard Pedersen Niels Aagaard Pedersen

i 2017

Resumé

U.1986.654H (Beaty Boxen)

Kendelse afsagt af Højesteret med deltagelse af 5 dommere

Dissens: Ingen

Tema: Afhjælpning, erstatning, ugyldigt ansvarsforbehold 

Fakta:

Produktionsvirksomheden Stig Ravn A/S(S) bestilte 3 værkstøjer af Thrige-Titan A/S(T) til levering senest den 4. januar 1978. Værktøjerne skulle bruges til fremstilling af beaty boxe, der skulle omsættes primært på udenlandske markeder særligt i forbindelse med julehandlen. T havde ved indgåelsen af købsaftalen gjort det klar for T, at det var af afgørende betydning, at værktøjerne blev leveret til tiden. Værktøjerne blev leveret første gang den 9. januar 1978, hvorved det blev konstateret, at der var mangler. På trods af afhjælpningsforsøg fra T, fandt S endnu ikke værktøjerne brugbare til produktion i august 1978, hvorfor sagsøgeren lod en anden værktøjsfabrik(A) foretage reparationer af dele af værktøjet. S bestilte endvidere nyt værktøj hos A, der blev leveret i april 1979. Først herefter kunne S foretage en normal produktion. På baggrund af den mangelfulde levering anlagde S sag mod T med krav om erstatning. Retten fandt, at det af T leverede værktøj var mangelfuldt, og at T på trods afhjælpningsforsøg ikke havde formået at bringe værktøjet anvendelig til løbende produktion. På baggrund heraf fandt retten ikke, at T kunne påberåbe sig den garanti- og ansvarsfraskrivelse, der var trykt på bagsiden af ordrebekræftelsen. Endvidere fandt retten det tvivlsomt om fraskrivelsen overhovedet var vedtaget, da den ikke havde været omtalt under salgsforhandlingerne. Retten fastslog, at T var erstatningsansvarlig og fandt det godtgjort, at S havde lidt tab som følge af forsinkelsen og manglerne. 

Eksamensrelevans:

Dommen vedrører realdebitors tilsidesættelse af afhjælpningspligten.

Som udgangspunkt kan realkreditors krav på naturalopfyldelse indtræde i tilfælde af realdebitors forsinkede levering og ved levering af en mangelfuld ydelse.

Omvendt kan realdebitor som udgangspunkt ikke gennemtvinge et krav om afhjælpning. Realdebitor har dog afhjælpningspligt, når parterne har truffet aftale herom.

Såfremt realdebitors afhjælpningsforsøg mislykkes, kan det betragtes som tilsidesættelse af afhjælpningspligten, hvilket kan give realkreditor en række beføjelser, herunder retten til at kræve erstatning.

I U.1986.654H accepterede realkreditor afhjælpning fra realdebitor, hvilket mislykkedes og resulterede i, at realkreditor kunne rette erstatningskrav mod realdebitor. 

Til Eksamen

Anvendelse til eksamen:

U.1986.654H illustrerer, at en realdebitors mislykkede afhjælpningsforsøg kan resultere i, at denne bliver erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, realkreditor måtte lide i forbindelse hermed.