search menu
bookmark
person

Bagermesteren i Vejle – U 1914.343 H

bookmark_border attachment

Viborg Landsoverrets dom i sag 423/1913. Refereret af andre i U 1914.343 H.

Oprindeligt kommenteret af

Peter Emil Colding Peter Emil Colding

i 2019

Verificeret af advokat

Mathias Kjærsgaard Mathias Kjærsgaard

i 2019

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret

Dissens: Ingen

Tema: Statsforfatningsret, bekendtgørelsers tilblivelse, overtrædelse af lovbemyndigelseskrav.

Fakta:

Der blev af Indenrigsministeriet den 26. februar 1913 udstedt en bekendtgørelse, hvoraf det fremgik, at bagermestre skulle tildele ansatte en ugentlig fritid af minimum 24 timer. Bagermesteren i Vejle havde 1 svend og 2 lærlinge ansat, der havde en aftale med bagermesteren om en samlet ugentlig fritid på 16 timer hver søndag.

Det fremgik af den lov, der gav indenrigsministeren bemyndigelse til at udstede bekendtgørelsen om fridøgn, at der skulle indhentes samtykke fra de faglige foreninger i vedkommende kommuner. Der var dog ikke indhentet samtykke fra bagermesterforeningen i Vejle Kommune.

Højesterets dom:

Højesteret fandt, at bekendtgørelsen af 26. februar 1913 om et ugentligt fridøgn manglede hjemmel og var ugyldig for så vidt angik Vejle Kommune, eftersom det var påkrævet for en sådan regulering, at der blev indhentet samtykke fra bagermesterforeningen i Vejle Kommune. Bagermesterens forhold, hvor de ansatte ikke havde en samlet ugentlig fritid af minimum 24 timer, var således ikke retsstridig.

Eksamensrelevans:

Dommen er et udtryk for princippet om, at opfyldelse af krav i en lovbemyndigelse er en gyldighedsbetingelse ved udstedelse af bekendtgørelser. Det princip gælder bl.a. også ved anordningers tilblivelse. Dommen illustrerer, at manglende opfyldelse af foreskrevne krav i en bemyndigelse til udstedelse af bekendtgørelse, bevirker ugyldighed. I dette tilfælde var det et manglende samtykke fra en faglig organisation, der medførte ugyldighed. Et krav til lovbemyndigelse kan også bestå i eksempelvis høring af en myndighed eller godkendelse fra et folketingsudvalg.

Til Eksamen

Dommen U 1914.343 H omhandler betydningen af krav i lovbemyndigelsen ved udstedelse af en bekendtgørelse. I sagen var en bekendtgørelse om minimumfritid for ansatte hos bagermestre ugyldig, da en gyldighedsbetingelse om indhentning af samtykke ikke var opfyldt. Dommen er udtryk for, at i tilfælde, hvor der ved delegation til en minister er opsat krav i lovbemyndigelsen, er overholdelse af sådanne krav en gyldighedsbetingelse.