search menu
bookmark
person

Bagerforretningens goodwill – U.1995.500H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag 418/1994. Refereret af andre i U.1995.500H.

Oprindeligt kommenteret af

Stefan Cyron Stefan Cyron

i 2017

Verificeret af advokat

Michael Schebye Brandt-Jensen Michael Schebye Brandt-Jensen

i 2017

Resumé

Kendelse afsagt af Højesteret
Dissens: Ingen
Tema: Individualforfølgning - udlæg i goodwill

Fakta

Ved et fogedretsmøde mod en bagerforretning anmodede Unibank A/S om at få udlæg i bagerforretningens goodwill. Fogedretten nægtede imidlertid at foretage udlægget, idet retten bemærkede, at det ikke var praktisk muligt at bortauktionere goodwill i en forretning i drift.

Kendelsen blev kæret til landsretten, som stadfæstede fogedrettens afgørelse, og herefter kærede Unibank til Højesteret. I afgørelsen henviste Højesteret til den tidligere trufne afgørelse i U1993.392H, hvor Højesteret havde fastslået, at goodwill er et frit omsætteligt formuegode, som kan pantsættes ved aftale. Med afsæt heri fandt Højesteret, at Unibank havde en berettiget interesse i at få udlæg i bagerforretningens goodwill, og at dette udlæg skulle gennemføres uanset, at goodwill ikke kan sælges på tvangsauktion.

 

Eksamensrelevans

Afgørelsen fastslår, at en kreditor kan få udlæg i en skyldners goodwill på trods af, at goodwill ikke kan bortauktioneres.

Med hjemmel i afgørelsen U1993.392H må det tillige anses fastlagt, at der ved aftale kan stiftes pant i en virksomheds goodwill.

Stiftes der pant eller udlæg i goodwill, vil det ikke give kreditor mulighed for at sælge den omhandlede goodwill ved en tvangsauktion. Pantet eller udlægget vil derimod give kreditor krav på dækning, hvis forretningen med tilhørende goodwill sælges i fri handel eller tages under konkursbehandling - dette kaldes "udlæg til sikkerhed".

Til Eksamen

Retspraksis har med hjemmel i U1993.392H og U1995.500H fastlagt, at der både kan stiftes pant og foretages udlæg i en forretnings goodwill, da der er tale om et frit omsætteligt formuegode. Den omstændighed, at goodwill ikke kan bortauktioneres, er således ikke til hinder for pant eller udlæg deri, idet sikkerheden i stedet vil blive relevant ved salg af forretningen eller ved forretningens konkurs.