search menu
bookmark
person

Automobilvirksomheden – SKM.2009.60Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom i sag B-1302-08. Refereret af andre i SKM.2009.60Ø.

Kommenteret af

Rasmus Ringgård Rasmus Ringgård

i 2017

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Østre Landsret sat med 3 dommere
Dissens: Ingen
Tema: erhvervsmæssig virksomhed, fradrag for underskud

Fakta:
B drev et automobilværksted, der i indkomstårene 1998 og 2000 gav underskud, som B ønskede fradrag for. Landsretten fandt, at virksomheden ikke kunne anses for erhvervsmæssig, idet overskuddet i 1999 alene skyldtes et tilskud fra kommunen, og idet der i regnskaberne ikke var medtaget lønudgifter til B og hans søn, som begge ydede en betydelig arbejdsindsats i virksomheden. Virksomheden kunne derfor ikke anses for etableret og drevet med udsigt til at opnå rimelig fortjeneste, og der kunne således ikke gives fradrag for underskuddene.

Eksamensrelevans:
For at kunne fradrage underskud fra en virksomhed efter SL § 6, stk. 1, litra a, skal virksomheden være erhvervsmæssig. Ved afgørelsen heraf lægges der vægt på, om virksomheden er professionelt drevet og har udsigt til at generere overskud på længere sigt. Hvis ikke dette er tilfældet, vil virksomheden blive anset for at være af hobbykarakter, og der vil i så fald ikke være mulighed for at få fradrag for underskud, men kun fradrag for udgifter, der kan rummes i indtægterne (fradrag ned til 0 kr.).

I nærværende sag blev virksomheden i to ud af tre år drevet med underskud, som i virkeligheden burde have været betydeligt større, hvis lønudgifterne til B og hans søn havde været medtaget i regnskabet. At der i ét år var overskud i virksomheden kunne ikke medføre, at virksomheden kunne anses for erhvervsmæssig, idet overskuddet skyldtes et tilskud fra kommunen, og idet der igen for dette indkomstår heller ikke var medtaget lønudgifter i regnskabet.

Et enkelt indkomstår med overskud er ikke tilstrækkeligt til at anse en virksomhed for erhvervsmæssig. Dette gælder så meget desto mere, når dette overskud er "kunstigt". Overskuddet må være et reelt udtryk for overskud genereret af virksomhedens egen drift.

Til Eksamen

Når det skal vurderes, om en virksomhed er erhvervsmæssig, er det afgørende, om virksomheden drives professionelt og forsvarligt, og om der er udsigt til, at den på sigt kan generere et overskud. Ifølge SKM2009.60.ØLR vil der ikke være tale om erhvervsmæssig virksomhed, når der er betydelige underskud i en årrække. Et enkelt år med beskedent overskud er ikke nok til at gøre virksomheden erhvervsmæssig, og der vil dermed ikke være mulighed for fradrag af underskud efter SL § 6, stk. 1, litra a.