search menu
bookmark
person

Autohandlerens vindikation – U.1976.674/2H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag II 228/1974. Refereret af andre i U.1976.674/2H.

Oprindeligt kommenteret af

Nicolai Uno Madsen Nicolai Uno Madsen

i 2019

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Højesteret

Dissens: Ingen 

Tema: Vindikation, ekstinktion

Fakta: 

Bilforhandler 1 købte i 1972 en brugt bil, hvilken denne reparerede og annoncerede til salg. Bilforhandler 2 henvendte sig med henblik på at få udleveret bilen, så denne kunne forevise den for en eventuel køber. Det blev i forbindelse hermed oplyst, at bilforhandler 1 selv ville indgå en eventuel handel. På trods heraf solgte bilforhandler 2 bilen til bilforhandler 3 og brugte straks købesummen. Spørgsmålet var herefter, om bilforhandler 1 kunne vindicere bilen fra bilforhandler 3. Højesteret fandt ikke at det forhold, at bilforhandler 1 tidligere havde handlet med bilforhandler 2, havde givet anledning til at svække dennes tillid til bilforhandler 2. Bilforhandler1 havde derfor ikke handlet uforsigtig ved at overlade bilen - men ikke bilens papirer - til bilforhandler 2  og dermed kunne bilforhandler 1 vindicere bilen. 

Eksamensrelevans: 

I det tilfælde, hvor den oprindeligt berettigede mister sin ret til fordel for en senere erhverver, taler man om ekstinktion. Kan den oprindeligt berettigede derimod kræve genstanden udleveret fra den senere erhverver, taler man i stedet om vindikation. 

Før der kan ske ekstinktion, så er der nogle almindelige ekstinktionsbetingelser, som skal være opfyldt – disse betingelser er rådighedsberøvelse, besiddelse hos mellemleddet, god tro og ”noget mere”. Enkelte lovregler fraviger dog udgangspunktet om rådighedsberøvelse – eksempelvis reglerne om legitimationsekstinktion. Kravet om ”noget mere” dækker over nogle yderligere omstændigheder, der skal være til stede, før der kan ske ekstinktion.

Hvis man som ejer udlåner en genstand og låntageren efterfølgende sælger den (eller på anden måde uberettiget disponerer over genstanden), så kan ejeren jf. DL 5-8-12 vindicere genstanden. Også i tilfælde af forvaring, leje og andre betroelsestilfælde er der en stærk vindikationsret. 

Dommen kan bruges i forbindelse med vurderingen af, hvornår der kan ske vindikation henholdsvis ekstinktion i betroelsestilfælde, hvor genstanden uberettiget er blevet videreoverdraget. De almindelige ekstinktionsbetingelser - rådighedsberøvelse, besiddelse og god tro - var opfyldt, men Højesteret fandt efter en konkret vurdering ikke, at der var handlet tilstrækkeligt uforsigtigt til, at der kunne ske ekstinktion. Kravet om "noget mere" var altså ikke opfyldt. 

 

Til Eksamen

I U 1976.674/2 H var der ikke handlet tilstrækkeligt uforsigtigt til, at det almindelige udgangspunkt om vindikation i betroelsestilfælde kunne fraviges. Uforsigtighed er dog et moment, der kan tillægges betydning i vurderingen af, om der kan ske ekstinktion. Der er tale om en konkret vurdering.