search menu
bookmark
person

Advokatens anskaffelse af UfR – TfS.1984. 549H

bookmark_border attachment

Højesterets dom i sag I 278/1982. Refereret af andre i TfS.1984. 549H.

Oprindeligt kommenteret af

Lise Winther Jensen Lise Winther Jensen

i 2017

Verificeret af advokat

Svend Erik Holm Svend Erik Holm

i 2017

Resumé

Dom afsagt af: Højesteret sat med 5 dommere
Dissens: Ingen
Tema: Fradrag for faglitteratur - driftsomkostning

Fakta:
En selvstændigt erhvervsdrivende advokat havde indkøbt en samling faglitteratur, herunder ældre og nyere udgaver af Ugeskrift for Retsvæsen til brug i sin advokatvirksomhed. Der var tale om både ældre og nyere ugeskrifter samt abonnementer på forskellig faglitteratur. Han ønskede at opnå fradrag for udgiften hertil som en driftsomkostning i henhold til statsskattelovens § 6. Skattemyndighederne traf afgørelse om, at alene en mindre del af udgiften var fradragsberettiget, idet de resterende udgifter blev anset for anlægsudgifter. Højesteret gav skattemyndighederne medhold heri.

Eksamensrelevans:
Det følger af statsskattelovens § 6, at udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten kan fradrages som en driftsomkostning. Som driftsomkostning henregnes alene udgifter, der medvirker til opretholdelse af den løbende indkomst, mens udgifter til etablering af indkomstgrundlaget ikke er fradragsberettigede. Disse udgifter omfatter bl.a. anlægsudgifter, der efter omstændighederne kan afskrives, men ikke fradrages, medmindre der er særskilt hjemmel hertil i lovgivningen.

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er udgifter til faglige tidsskrifter, håndbøger mv. som udgangspunkt fradragsberettigede som en driftsomkostning. I de tilfælde, hvor der er tale om anskaffelse af en større samling af littatur til stiftelse af et fagbibliotek eller lignende, betragtes udgiften imidlertid som en anlægsudgift, som ikke er fradragsberettiget.

Det er en forudsætning for opnåelse af fradrag, at den pågældende litteratur kan understøtte skatteyderen professionelt i dennes arbejde, idet der ikke kan opnås fradrag for populærvidenskabelige værker. Se hertil Juridisk Vejledning afsnit C.A.4.3.1.4.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter advokatens anskaffelse af en større mængde faglitteratur, herunder adskillige årgange af Ugeskrift for Retsvæsen mv. i forbindelse med etablering af en advokatvirksomhed måtte anses som en anlægsudgift i skatteretlig henseende, men at en mindre del svarende til skatteyderens normale årlige udgifter til anskaffelse af faglitteratur, kunne fradrages som en driftsomkostning efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Til Eksamen

I U.1985.12H fandt Højesteret, at en selvstændigt erhvervsdrivende advokat ikke var berettiget til fuldt fradrag for de udgifter, han havde afholdt til anskaffelsen af en større samling faglitteratur, herunder Ugeskrift for Retsvæsen, da udgifterne hertil havde karakter af en anlægsudgift. Han fik dog fradrag for en mindre del af beløbet svarende til advokatens normale årlige udgifter til anskaffelse af faglitteratur som en driftsomkostning.