search menu
bookmark
person

§ 244 straffes ikke i sammenstød med § 241 – U 2005.1915 V

bookmark_border attachment

Vestre Landsret dom i sag S-2519-04 afd. 8. Refereret af andre i U 2005.1915 V.

Oprindeligt kommenteret af

Anna Christina de Jonquieres Anna Christina de Jonquieres

i 2017

Verificeret af advokat

Jonas Per Nielsen Jonas Per Nielsen

i 2017

Resumé

Dom afsagt af Vestre Landsret

Dissens: Ingen

Tema: Strafferet, vold, uagtsomhed, sammenstød

Fakta:

Den tiltalte T havde i beruset tilstand tildelt A flere knytnæveslag i hovedet under en diskussion. A faldt herefter sammen, og T tildelte herefter A adskillge spark. Senere på aftenen mødtes T og A ude på gaden, og der udviklede sig igen et slagsmål, hvor T tildelte A adskillige knytnæveslag og spark. A blev efterfølgende fundet liggende på jorden, snappende efter luft, og med store mængder blod i ansigtet.

Ét af de mange slag og spark resulterede i, at A fik en blødning i hjernen, der bevirkede, at A dagen efter voldsepisoden afgik ved døden.

T blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens ("STRFL") § 244 og § 241. Byretten fandt T skyldig i tiltalen og idømte T fængsel i 9 måneder. Landsretten fandt T skyldig i at have udøvet simpel vold mod A, således at T var skyldig i voldsudøvelse efter STRFL § 244, der havde medført døden som uagtsom følge. Vestre Landsret henviste til lovforslaget til lov nr. 272 af 3. maj 1989 med tilhørende bemærkninger, og udtalte herefter, at der som følge af forarbejderne til den nuværende bestemmelse i STRFL § 244, ikke var grundlag for at fastsætte straffen i medfør af STRFL § 241. Landsretten frifandt herefter T for overtrædelse af § 241, og fastsatte straffen i medfør af STRFL § 244 til fængsel i 2 år.

Eksamensrelevans:

Forbrydelser mod liv og legeme er kriminaliseret i straffelovens ("STRFL") kapitel 25. Drabshandlinger er kriminaliseret i lovens §§ 237-241 og vold og andre legemsangreb er kriminaliseret i lovens §§ 244-249.

Efter STRFL § 244, er et forsætligt angreb mod en andens legeme strafbart, uanset om angrebet udøves ved vold eller på anden måde. Bestemmelsen omfatter bl.a. knytnæveslag, spark, kraftige skub, skaller etc. Tidligere var der som stk. 3 indsat en bestemmelse, der indeholdte en højere strafferamme i tilfælde, hvor den ordinære vold havde medført døden eller grov legemsbeskadigelse. Ved lov nr. 272 af 3. maj 1989 udgik stk. 3.

I sager om uagtsomt manddrab, vil der ofte have været forsæt til visse overtrædelser, men kun uagtsomhed i forhold til den følgevirkning, at et andet menneske dør. I færdelssager af denne karakter, straffes der både for det forsætlige forhold - fx spirituskørsel - og for det uagtsomme drab efter STRFL § 241, jf. fx U 2007.290/2Ø (ej refereret i Domsguiden). I de tilfælde hvor forsætlig vold efter STRFL § 244 har haft døden som uagtsom følge, opstår spørgsmålet, om der også her skal straffes i sammenstød med STRFL § 241.

Spørgsmålet forelå i dommen trykt i U 2005.1915V, hvor den tiltaltes forsætlige voldsudøvelse havde medført døden som uagtsom følge. Den tiltalte havde tildelt ofret en række knytnæveslag og spark, hvorved den tiltalte uagtsomt tilføjede ofret en blødning under den hårde hjernehinde og væskeopstemning i hjernen med deraf følgende nedpresning af denne. Denne hjerneskade bevirkede, at ofret dagen efter voldsudøvelsen afgik ved døden. Byretten fandt den tiltalte skyldig i overtrædelse af både STRFL § 244 og § 241. Landsretten frifandt T for overtrædelse af STRFL § 241 under henvisning til bemærkningerne til lovforslaget til lov nr. 272 af 3. maj. Af bemærkningerne følger det bl.a.:

"Selv om uagtsomme skader af forsætlig vold udgår som legal skærpelsesgrund, er det ikke tanken, at der i stedet skal straffes i sammenstød med § 241 eller § 249 i de tilfælde, hvor ordinær vold har haft de uagtsomme følger, der er omfattet af de nævnte bestemmelser. "

Det skal bemærkes at Jørn Vestergaard i "Forbrydelser og andre strafbare forhold" (2013) anfører i note 38, side 21, at afgørelsen i U 2005.1915V ikke kan tillægges synderlig præjudikatsværdi. Vestergaard anfører således, at der ved ordinær vold med døden som uagtsom følge efter omstændighederne, vil kunne straffes i sammenstød for både den forsætlige vold og det uagtsomme drab.

Til Eksamen

Af dommen trykt i U 2005.1915V kan det udledes, at der ved vold efter straffelovens ("STRFL") § 244 med døden som uagtsom følge, som udgangspunkt ikke straffes i sammenstød med STRFL § 241.

I sagen havde den tiltalte erkendt at have tildelt A knytnæveslag i ansigtet og i hovedet. Det fandtes tillige bevist, at den tiltalte også havde tildelt A en række spark og yderligere slag. Som en uagtsom følge af volden pådrog A sig en blødning under den hårde hjernehinde og væskeopstemning i hjernen med deraf følgende nedpresning af denne. Hjerneskaden medførte, at A dagen efter voldsepisoden afgik ved døden.

Under henvisning til bemærkningerne til lovforslaget til lov nr. 272 af 3. maj udtalte Vestre Landsret, at der som følge af forarbejderne til den nugældende bestemmelse i STRFL § 244 ikke var grundlag for at fastsætte straffen i medfør af STRFL § 241. Den tiltalte blev herefter frifundet for overtrædelse af denne bestemmelse, og alene straffet for overtrædelse af STRFL § 244.