search menu
bookmark
person

15 minutters kontrol – U.2003.770Ø

bookmark_border attachment

Østre Landsrets dom 13. afd. nr. B-1847-00. Refereret af andre i U.2003.770Ø.

Oprindeligt kommenteret af

Emma Marie Søgaard Emma Marie Søgaard

i 2019

Verificeret af advokat

Sarah Ann Mønsted Sarah Ann Mønsted

i 2019

Resumé

Dom afsagt af Østre Landsret den 17. december 2002. 

Dissens: ingen. 

Tema: officialprincippet, tilbagekaldelse af autorisation.

Fakta: 

Sagen omhandler en landmand, der havde fået autorisation til at drive økologisk jordbrugsproduktion. Denne autorisation blev senere tilbagekaldt, da man ikke mente, at landmanden opfyldt de krav, der blev stillet til et økologisk landbrug. Denne tilbagekaldelse af autorisationen var dog udelukkende baseret på et kontrolbesøg af 15 minutters varighed, og Østre Landsret kom frem til, at dette udgjorde en tilsidesættelse af officialprincippet da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst i forhold til dens indgribende virkning for borgeren. 

Eksamensrelevans: 

Tilbagekaldelse af autorisationer: 

Når forvaltningen tilbagekalder en allerede truffet afgørelse, er der som regel tale om en ret indgribende betydning for borgeren. I mange tilfælde vil borgeren allerede have truffet foranstaltninger i overensstemmelse med den trufne afgørelse, og det kan derfor påføre borgeren stor skade. Dette gælder især, hvor en autorisation til at udøve et erhverv tilbagekaldes, da der ofte kan være tale om, at man derved fjerner hele borgerens indkomstgrundlag. 

Officialprincippet: 

Det er forvaltningens ansvar at oplyse en sag tilstrækkeligt. Officialprincippet er en garantiforskrift, hvorfor der er formodning for, at tilsidesættelse af princippet vil være konkret væsentligt. Det påhviler forvaltningen at godtgøre, at tilsidesættelsen af princippet ikke har haft denne konkrete betydning for afgørelsen, og at denne altså ikke er ugyldig på trods af fejlen. 

Omfanget af undersøgelsespligten afhænger af, hvilken type sag der er tale om. Som ovenfor anført ved tilbagekaldelse af en autorisation ofte være indgribende for borgeren. Jo mere indgribende en afgørelse er, jo mere har forvaltningen pligt til at oplyse sagen. 

 

Til Eksamen

Sagen kan bruges i opgaver hvor der foreligger spørgsmål om, hvorvidt der foreligger et tilstrækkeligt oplyst grundlag for afgørelsen. Særligt vigtig vil sagen være, hvis opgaven omhandler tilbagekaldelsen af en autorisation, her kan den bruges som præjudikat for, at en sådan tilbagekaldelse er et meget vidtgående indgreb. 

 

Eksempel: 

"I sagen U 2003.770 Ø blev en autorisation til at drive økologisk landbrug tilbagekaldt. Landmanden led derved et stort tab og der var tale om et "meget vidtgående indgreb". Tilbagekaldelsen var baseret på et kontrolbesøg af 15 minutters varighed. Østre Landsret fandt på denne baggrund, at forvaltningen havde handlet i strid med officialprincippet ved ikke at oplyse sagen tilstrækkeligt i forhold til afgørelsens betydning for borgeren."